Jak uzyskać odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?

29 sierpnia 2022 | Artykuł sponsorowany | 5 min. czytania

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego jest aktem prawa miejscowego, który wskazuje na przeznaczenie nieruchomości położonych na obszarze konkretnej gminy. Plan ten może ulegać modyfikacjom, choć z reguły nie jest to zbyt częste. Czy w przypadku zmiany MPZP można ubiegać się o odszkodowanie?

Jak uzyskać odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?
Jak uzyskać odszkodowanie za zmianę planu zagospodarowania przestrzennego?

Czym jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego?

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego określa prawne przeznaczenie nieruchomości, które są w nim uwzględnione. W praktyce to właśnie MPZP wskazuje czy na danej nieruchomości będzie można postawić jakikolwiek budynek – ma to szczególne znaczenie przede wszystkim w przypadku nieruchomości rolnych. 

MPZP jest aktem prawa miejscowego, który może zostać uchwalony przez radę gminy. Plan ten z czasem musi ulec modyfikacji, głównie ze względu na zmieniające się potrzeby architektoniczne gminy oraz wnioski składane przez jej mieszkańców. Zmiana planu powoduje najczęściej zmianę charakteru prawnego nieruchomości, a niekiedy także i konieczność dokonania wywłaszczenia np. wtedy, gdy przez gminę będzie przeprowadzona droga publiczna lub ma zostać wybudowany obiekt użyteczności publicznej. Zgodnie z obowiązującymi przepisami wywłaszczenie powoduje powstanie prawa do odszkodowania za utraconą własność.

Odszkodowanie za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Aby można było w ogóle mówić o prawie do odszkodowania za zmianę MPZP należy wykazać, że wskutek modyfikacji planu doszło do zmniejszenia wartości danej nieruchomości (np. z powodu wybudowania drogi w pobliżu nieruchomości lub innego dużego obiektu). W przypadku zmiany, która nie wpływa na zmianę wartości nieruchomości jej właściciel nie będzie mógł starać się o zapłatę jakiejkolwiek kwoty pieniężnej.

Zgodnie z treści art. 36 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jeżeli w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone, właściciel albo użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy albo od władającego terenem zamkniętym, jeżeli uchwalenie planu lub jego zmiana spowodowane były potrzebami obronności i bezpieczeństwa państwa:

  • odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
  • wykupienia nieruchomości lub jej części.

Wysokość odszkodowania za zmianę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Wysokość odszkodowania z tytułu obniżenia wartości nieruchomości powstałej wskutek zmiany MPZP ustala się na dzień jej sprzedaży. Obniżenie wartości nieruchomości stanowi różnicę między wartością nieruchomości określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu obowiązującego po uchwaleniu lub zmianie planu miejscowego a jej wartością, określoną przy uwzględnieniu przeznaczenia terenu, obowiązującego przed zmianą tego planu, lub faktycznego sposobu wykorzystywania nieruchomości przed jego uchwaleniem.

Aby uzyskać odszkodowanie niezbędne jest złożenie wniosku do właściwej rady gminy.  Roszczenia można zgłaszać w terminie 5 lat od dnia, w którym plan miejscowy albo jego zmiana stały się obowiązujące.

Wypłata odszkodowania (pod warunkiem, że złożony wniosek jest należycie uzasadniony i nie zawiera braków formalnych) następuje w terminie 6 miesięcy od dnia złożenia wniosku, chyba że strony postanowią inaczej. W przypadku opóźnienia w wypłacie odszkodowania lub wykupie nieruchomości właścicielowi albo użytkownikowi wieczystemu nieruchomości przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.

Wartość nieruchomości określa się na podstawie:

  • w sytuacji gdy na skutek uchwalenia planu miejscowego dla terenów dotychczas nieobjętych takim planem albo nieobjętych obowiązującym w dniu uchwalenia tego planu planem miejscowym niemożliwe lub istotnie ograniczone stało się dalsze faktyczne użytkowanie terenu i gruntu w sposób zgodny z mającym miejsce w dniu uchwalenia planu miejscowego faktycznym użytkowaniem - wyłącznie faktycznego użytkowania terenu i gruntu oraz dostępu do istniejących w dniu wejścia w życie planu miejscowego dróg publicznych, sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, gazowych, ciepłowniczych oraz telekomunikacyjnych,
  • w sytuacji gdy na skutek zmiany planu miejscowego lub uchwalenia planu miejscowego dla terenu objętego obowiązującym w dniu uchwalenia tego planu planem miejscowym, korzystanie z nieruchomości lub jej części w sposób zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe lub istotnie ograniczone - dotychczasowego przeznaczenia wynikającego z planu miejscowego, który jest zmieniany lub uchylany.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelaria TMH Tomasz Marek Marcin Hotel Adwokaci i Radcowie Prawni. Jeśli szukacie Państwo pomocy dotyczącej powyższej tematyki, zapraszamy do kontaktu z kancelarią w Krakowie. Kancelaria prowadzi także sprawy na terenie całej Polski, a w szczególności w miastach takich jak: Warszawa, Katowice, Tarnów czy Rzeszów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. Odszkodowaniampzp.pl

Polecamy również: