Jak stworzyć politykę BHP zgodną z ISO 45001?

28 października 2022 | Artykuł sponsorowany

Każdy zakład pracy ma obowiązek zapewnienia pracownikom bezpieczeństwa w czasie wykonywanej przez nich pracy. W tym celu pracodawcy wdrażają w swoich firmach stosowne regulaminy i wytyczne. Jedną z nich jest polityka BHP przedsiębiorstwa.

Jak stworzyć politykę BHP zgodną z ISO 45001?
Jak stworzyć politykę BHP zgodną z ISO 45001?

Czym jest polityka BHP?

Polityka BHP stanowi deklarację kierownictwa przedsiębiorstwa określającą przedsięwzięcia strategiczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz sposoby ich realizacji w trybie długoterminowym. Jej wdrożenie to pierwszy i niezwykle istotny krok na drodze do zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony pracowników oraz wdrożenia celów w obszarze BHP, do których dąży dana organizacja. Treść tej polityki jest w dużej mierze zależna od specyfiki organizacji oraz jej zaangażowania w działania BHP, niektóre zapisy są jednak uniwersalne i muszą zostać uwzględnione przez każde przedsiębiorstwo bez wyjątku.

Co powinna zawierać polityka BHP?

Polityka BHP przedsiębiorstwa to dokument przede wszystkim o znaczeniu profilaktycznym, powinien jednak służyć zoptymalizowaniu pracy zakładu przy równoczesnym zmniejszaniu ryzyka wystąpienia różnych czynników zagrażających zdrowiu lub życiu pracowników oraz osób postronnych. Zasady bezpieczeństwa muszą mieć jasną i przejrzystą konstrukcję wykluczającą wątpliwości w interpretacji, a także zawierać deklaracje dotyczące:

  • dążenia do stałej poprawy stanu BHP w przedsiębiorstwie,
  • zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym,
  • spełniania wymagań zawartych zarówno w innych wymaganiach dotyczących organizacji pracy przedsiębiorstwa, jak i innych przepisach prawnych,
  • podnoszenia kwalifikacji przez pracowników i uwzględniania ich roli oraz zaangażowania w działalność na rzecz bezpieczeństwa i higieny pracy w danym przedsiębiorstwie,
  • zapewniania odpowiednich zasobów i środków do wdrażania polityki BHP w przedsiębiorstwie.

Międzynarodowa Organizacja Pracy w swoich wytycznych zamieszcza również obowiązek dodania do wymienionych deklaracji zobowiązania do zapobiegania potencjalnie wypadkowym zdarzeniom.

Kto musi stworzyć politykę BHP?

Polityka BHP musi być stworzona przez każde przedsiębiorstwo zatrudniające pracowników. Najczęściej jej opracowanie powierzane jest zespołowi wdrażającemu system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Polityka BHP musi być zrozumiana i zaakceptowana przez pracowników, dlatego należy ją opracować w porozumieniu z samymi pracownikami lub ich przedstawicielami. Mogą oni współtworzyć treści oraz opiniować proponowany projekt. Polityka BHP musi zostać zatwierdzona przez najwyższe kierownictwo przedsiębiorstwa i być podpisana przez jego najwyższego hierarchią członka. 

Zgodność polityki BHP z normą ISO 45001

Wymóg opracowania polityki BHP wynika ze współcześnie stosowanych norm: PN-N 18001 oraz ISO 45001.

Czym jest norma ISO 45001?

Norma ISO 45001 jest systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy pozwalającym na efektywne zarządzanie ryzykiem wynikającym z BHP w organizacjach. Jej celem jest wspomaganie wszystkich typów organizacji – bez względu na ich typ, charakter, rozmiar oraz zakres działania – w tworzeniu i stosowaniu systemów zapobiegających powstawaniu oraz rozwijaniu związanych z pracą urazów i chorób. Wdrożenie ISO 45001 pozwala zarówno zwiększyć bezpieczeństwo pracowników organizacji, jak i poprawić jej rentowność. Norma uwzględnia specyfikę danego przedsiębiorstwa, integrując wynikające z jej założeń standardy bezpieczeństwa z procesami zarządzania wewnątrz firmy. Umożliwia to doprecyzowanie wytycznych i sprawienie, że znacznie skuteczniej chronią one pracowników w trakcie wykonywania obowiązków zawodowych.

Jak zapewnić zgodność polityki BHP z normą ISO 45001?

W celu zapewnienia zgodności polityki BHP w normą ISO 45001, w deklaracji kierownictwa przedsiębiorstwa określającej przedsięwzięcia strategiczne w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy muszą zostać zamieszczone zobowiązania do:

  • spełniania przez przedsiębiorstwo wymagań prawnych i innych, związanych z BHP i dotyczących danej organizacji,
  • eliminacji zagrożeń BHP oraz zmniejszania związanego z nimi ryzyka,
  • konsultowania i udziału pracowników lub przedstawicieli pracowników w działania związane z BHP,
  • ciągłego doskonalenia systemu zarządzania.

Dobra polityka BHP przedsiębiorstwa powinna być tworzona w sposób kompleksowy i wszechstronny. W jej tworzeniu warto czerpać z dostępnej wiedzy, równocześnie uwzględniając jednak specyfikę działalności danego przedsiębiorstwa, gdyż od branży oraz indywidualnych uwarunkowań firmy zależą zasady funkcjonowania i rodzaj grożących niebezpieczeństw. W celu opracowania polityki BHP zgodnej z wymogami normy ISO 45001 zalecane jest skorzystanie z pomocy specjalistów lub oferty profesjonalnych ośrodków szkoleniowych przeprowadzających kursy ze standardów dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.