Jak można się zameldować?

23 sierpnia 2021 | Artykuł sponsorowany

Obowiązek meldunkowy jest reliktem przeszłości, który w obecnych czasach niewiele ma wspólnego z rzeczywistością. Otworzenie granic, ciągła zmiana pracy oraz miejsca zamieszkania powodują, że meldunek tak naprawdę stracił na swoim znaczeniu.

Jak można się zameldować?
Jak można się zameldować?

Rząd nie zamierza jednak z niego rezygnować – wbrew wcześniejszym zapowiedziom. Meldunek nie musi jednak wiązać się z koniecznością wizyty w sądzie.

Patronem merytorycznym tego artykułu jest Adwokat Kraków – Kancelaria Adwokata Michała Słomki.

Zmiany w meldunku

Zgodnie z treścią art. 24 ust. 1 i 2 ustawy o ewidencji ludności, obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany wykonywać obowiązek meldunkowy określony w ustawie. Obowiązek meldunkowy polega na:

  • zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego,

  • wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego,

  • zgłoszeniu wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

Pamiętajmy, że instytucja zameldowania ma wyłącznie charakter rejestracyjny. Osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w miejscowości, w której jest zameldowana na okres stały lub czasowy, przy czym domniemanie to może być obalone dowodem przeciwnym. Powyższe oznacza, że co do zasady zameldowanie w miejscu pobytu stałego lub czasowego przesądza o fakcie pobytu stałego lub czasowego danej osoby w danym miejscu, ale może być też i tak, że brak stosownego zameldowania nie musi oznaczać, że dana osoba nie posiada pobytu stałego lub czasowego (por. wyrok WSA w Białymstoku z 14.12.2017 r., sygn. akt II SAB 128/17).

Jeszcze w 2016 roku media ogłaszały, że obowiązek meldunkowy zniknie i to najpóźniej z końcem 2017 r. Jak wiemy tak się jednak nie stało, a obecny rząd nie zamierza zmienić sowich planów. W praktyce oznacza to, że zameldowanie na pobyt stały lub czasowy w dalszym ciągu będzie funkcjonować w naszym kraju – choć przykładowo w nowych dowodach osobistych w ogóle nie będzie odnotowywane.

Rząd chce jednak uczynić meldunek bardziej nowoczesnym, w związku z czym nie musimy czekać w urzędach, aby dokonać zameldowania lub wymeldowania kogokolwiek. Wystarczy, że będziemy mieli pod ręką komputer lub smartfon z dostępem do internetu, a o to w dzisiejszych czasach raczej nie trudno.

Aby skorzystać z możliwości internetowego załatwienia sprawy potrzebne jest posiadanie profilu zaufanego (eGo), certyfikatu kwalifikowanego albo e-dowodu.

Elektroniczny meldunek

27 października 2017 r. Sejm przegłosował ustawę o ewidencji ludności, która pozwala nam obecnie na zdalną realizację spraw meldunkowych. Utrzymanie obowiązku meldunkowego i wprowadzenie od 1 stycznia 2018 r. możliwości zameldowania się przez internet jest sporym ułatwieniem dla wszystkich osób, zwłaszcza w okresie pandemii koronawirusa.

Dlaczego zdecydowano się na pozostawienie obowiązku meldunkowego? Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji tłumaczy to tym, że zniesienie meldunku pociągnęłoby za sobą spore problemy w administracji państwowej i samorządowej, a także przy załatwianiu wielu różnych spraw. To z kolei przełożyłoby się na większy chaos i koszty postępowań administracyjnych. Bezpieczniej i ekonomiczniej jest więc pozostawić meldunek w obecnym kształcie.

Co ciekawe, w uzasadnieniu wprowadzanej nowelizacji podkreślono, że „Wiedza o liczbie i strukturze mieszkańców pozyskiwana w oparciu o dane wynikające z ewidencji ludności ma zasadnicze znaczenie dla zapewnienia opieki żłobkowej, przedszkolnej, miejsc w szkołach, planowania obwodów szkolnych. Informacja o liczbie mieszkańców wpływa na obliczanie liczby radnych, a także ma istotne znaczenie w kontekście przeprowadzania referendum lokalnego. To jednak nie jedyny cel zmian - Celem ustawy jest również uporządkowanie i doprecyzowanie niektórych przepisów związanych z nadawaniem numeru PESEL cudzoziemcom. Po zmianach mają go dostawać wszyscy cudzoziemcy meldujący się na pobyt stały lub czasowy na terytorium Polski. Efektem zaproponowanych regulacji w tym zakresie będzie gromadzenie informacji o wszystkich cudzoziemcach przebywających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, bez względu na czas pobytu, w centralnym rejestrze PESEL”.

Formalności związane z e-meldunkiem

Niewątpliwe największą wygodą, którą oferują nam aktualne przepisy o meldunku jest internetowa możliwość przejścia przez całą procedurę rejestracyjną. Oczywiście stary sposób na załatwienie tego rodzaju spraw pozostaje aktualny – chodzi oczywiście o osobiste lub listowne przejście przez proces meldunkowy w urzędzie.

Każdy kto chciałby się zameldować lub wymeldować może tego dokonać z dowolnego miejsca na świecie, pod warunkiem posiadania dostępu do sieci i bezpiecznego podpisu kwalifikowanego, e-dowodu lub konta na ePUAP.

Meldunek jest dokonywany przez zainteresowaną osobę lub jej pełnomocnika – w urzędzie gminy miejsca zamieszkania określonej osoby. Rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu meldują osoby, które:

  • nie mają zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat),

  • mają ograniczoną zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

Usługa zameldowania nie podlega żadnym opłatom. Inaczej jest w przypadku zaświadczeń potwierdzających meldunek w danym miejscu. Wydanie stosownego dokumentu:

  • na pobyt stały – jest bezpłatne,

  • na pobyt czasowy – kosztuje 17 zł,

  • każde kolejne zaświadczenie wydane po zameldowaniu, gdy na przykład zgubisz zaświadczenie wydane przy zameldowaniu – też kosztuje 17 zł.

Podstawa prawna:

Art. 7 ustawy o ewidencji ludności


 

Patron merytoryczny artykułu:

Adwokat Kraków – kancelaria adwokata Michała Słomki
ul. Profesora Władysława Szafera 9/46
31-543 Kraków
tel. 784 425 405