Wniosek o dofinansowanie szkolenia lub kursu przez pracodawcę: Jak napisać? [wzór]

1 września 2023 | Artykuł sponsorowany

Chcesz podnieść swoje kwalifikacje, ale nie wiesz, jak przekonać do tego swojego pracodawcę? Odkryj skuteczny sposób na napisanie wniosku o dofinansowanie szkolenia lub kursu, który nie tylko zwiększy Twoje kompetencje, ale także stanie się inwestycją w rozwój całej firmy.

Wniosek o dofinansowanie szkolenia lub kursu przez pracodawcę: Jak napisać? [wzór]
Wniosek o dofinansowanie szkolenia lub kursu przez pracodawcę: Jak napisać? [wzór]

W dobie nieustannej konkurencji i rosnących wymagań rynku pracy, ciągłe doskonalenie umiejętności stało się nie tylko atutem, ale wręcz koniecznością. Warto więc zastanowić się, jak można sprostać tym wyzwaniom, zwłaszcza że koszt szkoleń i kursów bywa niekiedy znaczący. Jednym z rozwiązań jest ubieganie się o dofinansowanie ze strony pracodawcy. Oprócz bezpośrednich korzyści dla pracownika w postaci zdobytych kwalifikacji, dofinansowanie takie stanowi również inwestycję w kapitał ludzki firmy, zwiększając jej konkurencyjność.

Celem tego artykułu jest zaprezentowanie, krok po kroku, jak przygotować profesjonalny i przekonujący wniosek o dofinansowanie szkolenia lub kursu. Artykuł partnerski przy współrpacy z bazą szkoleń i kursów Edukier.pl

Elementy wniosku o dofinansowanie

Nagłówek i dane osobowe

Właściwy wniosek powinien być zorganizowany w klarowny i profesjonalny sposób. Na początku dokumentu umieszczamy nagłówek, który jednoznacznie wskazuje jego temat. Bezpośrednio pod nagłówkiem warto umieścić swoje dane osobowe oraz stanowisko, które się zajmuje, podobnie jak w oficjalnym piśmie do instytucji.

Cel i zakres szkolenia lub kursu

Jasne zarysowanie celu i zakresu jest nie tylko kluczowym elementem, ale także swoistą "wizytówką" wniosku. Im precyzyjniej opiszemy, co chcemy osiągnąć i jakie umiejętności zdobyć, tym łatwiej będzie pracodawcy ocenić korzyści płynące z inwestycji w nasze szkolenie. Można tu użyć analogii do biznesplanu: żaden inwestor nie zdecyduje się na wsparcie przedsięwzięcia, jeżeli nie zrozumie, na czym ono polega i jakie może przynieść zyski.

Uzasadnienie

Ten fragment jest sercem wniosku. To tu powinny znaleźć się dokładne argumenty, dlaczego warto zainwestować w dany kurs czy szkolenie. Podobnie jak w dobrej pracy naukowej, argumentacja powinna być podparta dowodami, statystykami czy przykładami z praktyki zawodowej. Można tu również wskazać na braki w obecnym funkcjonowaniu firmy, które mogą zostać pokryte dzięki nowo zdobytym umiejętnościom.

Szacowany koszt i harmonogram

W tej części wniosku przedstawiamy zestawienie z szacowanymi kosztami oraz harmonogramem szkolenia lub kursu. Jest to równie istotne co uzasadnienie, gdyż pracodawca będzie chciał wiedzieć, jaki będzie koszt inwestycji i kiedy można spodziewać się jej zwrotu w postaci podniesienia kwalifikacji pracownika.

Podpisy i załączniki

Na koniec, nie zapominajmy o formalnościach. Wniosku należy podpisać, a jeżeli jest taka możliwość, dołączyć wszelkie załączniki potwierdzające wartość i wiarygodność przedstawionych w nim informacji. Mogą to być na przykład: opinie z poprzednich edycji kursu, certyfikaty podobnych kursów, które już ukończyliśmy, a także wszelkie inne dokumenty, które mogą podnieść wiarygodność naszego wniosku.

Jak napisać wzorcowy wniosek?

Wstęp i kontekst

Opracowanie wniosku, który zyska akceptację pracodawcy, to zadanie wymagające zarówno precyzji, jak i strategicznego myślenia. Pierwszy krok polega na zapewnieniu, że wniosek jest zgodny z kulturą i polityką firmy. Dlatego, przed przystąpieniem do pisania, warto zaznajomić się z ewentualnymi wewnętrznymi procedurami i wytycznymi dotyczącymi dofinansowania. To trochę jak gra w szachy: nie można wygrać, nie znając zasad.

Składanie i formułowanie zdań

Wartością dodaną każdego wniosku są konkretne argumenty i przykłady. Stąd, zamiast ogólników takich jak "Kurs będzie korzystny dla mojego rozwoju", lepiej napisać: "Ukończenie kursu w analizie danych pozwoli mi na zautomatyzowanie raportów, co przyniesie oszczędność czasu o 20% w moim dziale". Zdania powinny być złożone, ale jednocześnie klarowne, tak by zainteresować, ale nie znużyć czytającego.

Czego unikać we wniosku?

Unikaj błędów językowych i stylistycznych, które mogą obniżyć wiarygodność wniosku. Równie ważne jest, aby nie przesadzać z samochwałą lub zbytnią skromnością. Przesada w obu kierunkach może zaszkodzić, zamiast pomóc. Jak w przypadku dobrej prezentacji, równowaga i umiar są kluczowe.

Przykład dobrze napisanego wniosku

Załóżmy, że jesteś specjalistą ds. marketingu i chcesz przejść kurs z zakresu SEO. Twój wniosek mógłby zaczynać się tak:

"W związku z rosnącą rolą marketingu internetowego w strategii naszej firmy i zauważalnymi lukami w dziedzinie optymalizacji wyszukiwarek (SEO), zwracam się z prośbą o dofinansowanie kursu 'Zaawansowane Techniki SEO'. Ukończenie tego kursu pozwoli mi na wprowadzenie szeregu usprawnień, które zwiększą widoczność naszej strony internetowej w wynikach wyszukiwania o co najmniej 30%, co przekłada się na potencjalny wzrost ruchu i zysków".

WZÓR WNIOSKU

[Miasto, Data]

Pracownik:
[Imię i Nazwisko]
[Stanowisko]
[Adres e-mail]
[Numer telefonu]

Pracodawca:
[Nazwa Firmy]
[Adres Firmy]
[Osoba do kontaktu]
[Stanowisko osoby do kontaktu]

Wniosek o Dofinansowanie Szkolenia/Kursu w Zakresie [Nazwa Szkolenia/Kursu]

Szanowni Państwo,

Zwracam się z prośbą o dofinansowanie szkolenia/kursu o nazwie "[Nazwa Szkolenia/Kursu]", organizowanego przez [Nazwa Organizacji]. Szkolenie/kurs ma na celu rozwinięcie umiejętności w zakresie [konkretne umiejętności], co bezpośrednio przyczyni się do zwiększenia efektywności mojej pracy na stanowisku [Stanowisko].

Ukończenie tego kursu pozwoli mi na [Korzyści dla pracodawcy]

Całkowity koszt szkolenia wynosi [Całkowity Koszt]. Proszę o dofinansowanie w wysokości [Kwota Dofinansowania], co stanowi [Procent Całkowitego Kosztu]% całkowitego kosztu.

Zobowiązuję się do pozostania w firmie przez okres [Liczba Miesięcy] miesięcy po ukończeniu szkolenia, zgodnie z firmową polityką dotyczącą dofinansowania. W przypadku niewywiązania się z tego zobowiązania, zobowiązuję się do zwrotu otrzymanego dofinansowania.

Załączniki

- Program szkolenia/kursu

- Oferta cenowa

Z poważaniem,
[Podpis Pracownika]

Prawne aspekty dofinansowania

Umowa z pracodawcą

Zanim przejdziesz do konkretów związanych z dofinansowaniem, upewnij się, że obie strony są świadome wszelkich zobowiązań prawnych. Mogą one zostać sprecyzowane w formie umowy lub aneksu do umowy o pracę. Jest to analogiczne do zawierania jakiejkolwiek innej umowy - niezrozumienie jej zapisów może prowadzić do nieporozumień i problemów w przyszłości.

Zobowiązania po zakończeniu kursu

Niektóre firmy mogą wymagać, aby pracownik, który skorzystał z dofinansowania, pozostał w firmie przez określony czas po zakończeniu kursu. To rozsądne podejście, mające na celu zapewnienie, że inwestycja w kapitał ludzki przyniesie firmie określone korzyści. Porównaj to do gwarancji na produkt – płacisz więcej za dodatkową pewność.

Konsekwencje nieukończenia kursu

Zawsze warto zastanowić się, co się stanie, jeżeli kurs czy szkolenie nie zostanie ukończone. W takiej sytuacji, wiele firm zastrzega sobie prawo do odzyskania poniesionych kosztów. To nieco jak wypożyczanie książek z biblioteki: jeżeli nie zwrócisz ich na czas, musisz liczyć się z konsekwencjami.