Przekroczenie limitu transakcji przez MIP - co nam wolno po złożeniu wniosku o KIP?

6 czerwca 2024 | Artykuł sponsorowany | 6 min. czytania

Małe Instytucje Płatnicze podlegają istotnym ograniczeniom dotyczącym limitu transakcji oraz przedmiotu ich działalności. Co wolno MIP, gdy przekroczy limity dzielące je od Krajowej Instytucji Płatniczej i jak może funkcjonować po złożeniu wniosku do KNF o przyznanie statusu KIP?

Przekroczenie limitu transakcji przez MIP - co nam wolno po złożeniu wniosku o KIP?
Przekroczenie limitu transakcji przez MIP - co nam wolno po złożeniu wniosku o KIP?

Limity transakcji ustanowione dla MIP

Ustawodawca nałożył na MIP istotne limity transakcji, które ograniczają działalność tych instytucji w następujący sposób:

  • średnia całkowita kwota transakcji płatniczych z ostatnich 12 miesięcy wykonanych przez MIP (w tym agentów pośredniczących w świadczeniu przez nią usług płatniczych) nie może przekraczać 1 500 000 euro w ujęciu miesiąca;
  • łączna wysokość środków przyjętych na rachunku prowadzonym przez MIP dla użytkownika nie może przekroczyć 2 000 euro (w każdym czasie prowadzenia tego rachunku).

Drugi z limitów w przypadku usług, które instytucja adresuje do konsumentów, nie powinien stanowić poważnego problemu, ale może uniemożliwiać świadczenie wielu usług finansowych przedsiębiorcom, jak np. acquiring, który w praktyce będzie dla MIP niemal niemożliwy do oferowania. Tak surowe ograniczenie kwotowe w postaci limitu 2 000 euro wynika z Dyrektywy PSD2 oraz nowelizacji Ustawy o usługach płatniczych i zgodnie z tymi regulacjami dotyczy nie tyle pojedynczego rachunku użytkownika Małej Instytucji Płatniczej, ale jest łącznym i ogólnym limitem, którego nie może być przekroczony, gdy zsumuje się środki ze wszystkich rachunków użytkownika w danej instytucji. Istotne jest ograniczenie tego limitu tylko i wyłącznie do środków na rachunku płatniczym - nie dotyczy on tzw. “środków w locie”, czyli tych, które dopiero będą przekazane użytkownikowi w terminie ustawowym. Z reguły są to środki, w przypadku których termin przekazania określa się jako D+1, czyli do końca następnego dnia roboczego. Warto wspomnieć, że wspomniany limit kwotowy w wysokości 2 000 euro oblicza się stosując kurs średni ogłaszany przez NBP, który obowiązuje w ostatnim dniu miesiąca poprzedzającego miesiąc, dla którego ta kwota jest obliczana.

Sam rachunek płatniczy obejmuje również rachunek bankowy oraz rachunek członka kasy oszczędnościowo-kredytowej, jeśli służą one do wykonywania transakcji płatniczych.

Tak ustanowione limity są przedmiotem krytyki i nie brakuje propozycji wprowadzenia zmian w obowiązujących regulacjach. Jedną z nich jest to, aby wyposażyć MIP w mechanizmy, które uniemożliwiałyby wpłatę na rachunek ich użytkownika środków przewyższających ustawowy limit lub takich, które uniemożliwiałyby jego przekroczenie po zsumowaniu z kwotami środków przechowywanych na rachunku lub też innych rachunkach tego użytkownika w danym MIP.

W związku z powyższymi limitami ustawowymi na MIP ciążą określone obowiązki sprawozdawcze względem KNF i są nimi miesięczne, kwartalne oraz roczne deklaracje dotyczące łącznej liczby i wartości transakcji. 

Przekroczenie limitów transakcji

Do czasu wejścia w życie 16 sierpnia 2023 roku tzw. ustawy “Warzywniak”, która wprowadziła liczne zmiany w obszarze usług płatniczych, w przypadku przekroczenia limitów transakcji w toku działalności MIP, instytucja ta miała dwie możliwości:

  • dostosować rozmiar swojej działalności w zakresie usług płatniczych (1 500 000 euro miesięcznie) 

albo

  • złożyć wniosek o przyznanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej.

MIP ma 30 dni na podjęcie jednego z powyższych działań. Przedsiębiorca powinien zdecydować, czy chce dalej świadczyć usługi jako MIP, ale w związku z tym chce np. zrezygnować z części przychodów lub jest gotowy do działania w formie KIP, co wiąże się z ubieganiem o status tej instytucji. Procedura ta jest skomplikowana i warto skonsultować się w tym zakresie ze specjalistami doświadczonymi w kompleksowej obsłudze instytucji płatniczych - dowiedz się więcej i odwiedź https://malainstytucjaplatnicza-mip.pl/. Po wejściu w życie Lex Warzywniak rozwiązania te są nadal dostępne, ale począwszy od 29.09.2023 roku zaszły w tym obszarze istotne zmiany.

Co może, a czego nie wolno robić MIP po złożeniu wniosku o przyznaniu statusu KIP?

MIP w “okresie przejściowym” - tj. po złożeniu wniosku o otrzymanie statusu KIP, nie musi wstrzymywać prowadzonej przez siebie działalności, ale nie może świadczyć usług przewidzianych dla Krajowej Instytucji Płatniczej, jak np. PIS, AIS czy usług transgranicznych. Przepisy sprzed Lex Warzywniak nie nakładały na MIP obowiązku ograniczenia średniej całkowitej kwoty transakcji w tym okresie, dlatego MIP mógł swobodnie przekraczać ich wolumen po złożeniu wniosku o otrzymanie statusu KIP. Obecnie, od 29 września 2023 roku, MIP może przekroczyć omawiany limit, ale wyłącznie do kwoty wskazanej w wystosowanym zgłoszeniu o przekroczeniu do Komisji Nadzoru Finansowego. Jest to wyraźne ograniczenie w stosunku do stanu sprzed nowelizacji, które prawdopodobnie było podyktowane zjawisku celowego wykorzystywania przez MIP-y tego rozwiązania i operowania bez limitów transakcyjnych po złożeniu wniosku o powołanie KIP.

Wymagania stawiane przed MIP przed przekształceniem się w KIP

W odróżnieniu od MIP, KIP działa na podstawie licencji wydawanej przez KNF. Działalność może odbywać się wyłącznie w zakresie, który jest wskazany przez tę licencję. Wniosek musi być złożony wraz z wieloma załącznikami - stanowią je m. in. następujące dokumenty:

  • wykaz wszystkich usług płatniczych, które miałby być objęte zezwoleniem;
  • odpis KRS razem ze statutem spółki lub umową;
  • plan finansowy na co najmniej 3 lata do przodu wraz z programem działalności;
  • opis systemu kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem.

Warto przygotować się na uzupełnianie złożonego wniosku - w praktyce KNF często prosi o doprecyzowanie podanych informacji, ale gdy całość przebiega płynnie, to decyzja może zapaść już w terminie 3 miesięcy - licząc od dnia uzupełnienia lub złożenia wniosku. KNF bada także inne aspekty działalności: rękojmię bezpieczeństwa finansowego, wypłacalność, politykę ostrożności, plan finansowy, posiadanie funduszy własnych etc.

Podsumowanie

Mała Instytucja Płatnicza to idealne rozwiązanie dla tych przedsiębiorców, którzy dopiero rozpoczynają swoją działalność na rynku i chcą przetestować możliwości, jakie daje im funkcjonowanie w tej formie. Uzyskanie statusu Krajowej Instytucji Płatniczej umożliwi świadczenie usług płatniczych na dużo większą skalę, ale będzie uzależnione od spełnienia szeregu wymagań, które zostały ujęte w Ustawie o usługach płatniczych.