Kto może uzyskać certyfikat instalatora OZE wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego?

26 października 2020 | Aktualizacja: 12 maja 2021 | Artykuł sponsorowany

Montaż odnawialnych źródeł energii (OZE) powinien być przeprowadzany przez certyfikowanych instalatorów. Wydawaniem stosownych dokumentów zajmuje się Prezes Urzędu Dozoru Technicznego. Certyfikat instalatora nie każdy jednak może uzyskać. Jakie wymogi przedstawia UDT?

Kto może uzyskać certyfikat instalatora OZE wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego?
Kto może uzyskać certyfikat instalatora OZE wydawany przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego?

Czym jest certyfikat instalatora OZE?

Certyfikat instalatora OZE, czyli odnawialnych źródeł energii, to dokument wydawany przez Prezesa Urzędy Dozoru Technicznego, potwierdzający posiadanie wiedzy, umiejętności i uprawnień potrzebnych do instalacji kotłów oraz pieców na biomasę, systemów fotowoltaicznych, słonecznych systemów grzewczych, a także rozwiązań takich jak pompy ciepła, płytkie systemy geotermalne.

Kto może uzyskać certyfikat od Prezesa UDT?

Certyfikat może być wydany instalatorowi posiadającemu pełną zdolność do czynności prawnych i korzystającego z pełni praw publicznych. Taki wymóg przedstawiony jest jako pierwszy. Instalator aby otrzymać certyfikat musi posiadać potwierdzenie posiadania pewnej wiedzy i umiejętności. Ich dowodem może być między innymi dokument, który stanowi potwierdzenie odpowiednich kwalifikacji związanych z instalowaniem urządzeń albo instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych albo elektrycznych. Posiadanie odpowiednich umiejętności będzie potwierdzać także udokumentowane trzyletnie doświadczenie zawodowe w obszarze instalowania albo modernizowania urządzeń i instalacji sanitarnych, energetycznych, grzewczych, chłodniczych lub elektrycznych. Trzecią opcją jest posiadanie przez instalatora świadectwa ukończenia co najmniej dwusemestralnych studiów podyplomowych lub równorzędnych, których program dotyczył zagadnień zawartych w zakresie programowym szkoleń określonym w przepisach wydanych na podstawie art.152 pkt2. Ostatnią opcją wymienioną w wymogach jest zaświadczenie o ukończeniu szkolenia u producenta danego rodzaju instalacji OZE, które w części teoretycznej i praktycznej zawierało zagadnienia w zakresie projektowania, instalowania, konserwacji, modernizacji oraz utrzymania w należytym stanie technicznym instalacji OZE.

Certyfikat prezesa UDT a karalność?

Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i potwierdzenie umiejętności, to jednak nie koniec wymogów jakie musi spełnić instalator ubiegający się o certyfikat. Aby móc uzyskać ten dokument należy spełnić kolejny - już trzeci wymóg, a mianowicie nie być skazanym prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko wiarygodności dokumentów oraz obrotowi gospodarczemu.

Szkolenie podstawowe i egzamin

O certyfikat ubiegać się może osoba, która spełnia także czwarty wymóg, którym jest ukończenie szkolenia podstawowego dla osób ubiegających się o wydanie certyfikatu instalatora mikroinstalacji, małej instalacji lub instalacji odnawialnego źródła energii o łącznej mocy zainstalowanej cieplnej nie większej niż 600 kW, potwierdzone zaświadczeniem, a także przeprowadzone przez akredytowanego organizatora szkoleń w obszarze dotyczącym instalowania określonego typu instalacji odnawialnego źródła energii. O organizatorze takiego szkolenia mówi art.146 ust.1 lub w art.153 ust.1.

Piątym i już ostatnim wymogiem jest zdany egzamin przeprowadzony przez komisję egzaminacyjną, o której mowa w art.137 ust.2, odpowiednio dla danego rodzaju instalacji odnawialnego źródła energii, nie później niż w terminie 12 miesięcy od dnia ukończenia szkolenia podstawowego.

Więcej informacji na temat certyfikacji i szkoleń instalatora OZE, dostępna jest pod adresem https://www.oszomega.pl/oze/