Czy braki formalne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) prowadzą do jego odrzucenia?

7 czerwca 2024 | Artykuł sponsorowany | 5 min. czytania

Złożenie skutecznego odwołania do KIO musi spełniać określone wymogi formalne przewidziane przez prawo. Nieprzestrzeganie tych wymogów może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym do odrzucenia odwołania. W niniejszym artykule omówimy, jakie warunki formalne musi spełniać odwołanie, jakie są skutki braków formalnych oraz jak wygląda procedura ich uzupełniania.

Czy braki formalne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) prowadzą do jego odrzucenia?
Czy braki formalne odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej (KIO) prowadzą do jego odrzucenia?

Co musi zawierać odwołanie?

Ustawa Prawo zamówień publicznych (PZP) szczegółowo określa, jakie elementy powinny być zawarte w odwołaniu do Krajowej Izby Odwoławczej. Są to m.in. dane umożliwiające identyfikację stron oraz precyzyjne określenie przedmiotu sporu.

Odwołanie do KIO powinno uwzględniać dane odwołującego: imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, numer telefonu i adres e-mail. Należy również podać nazwę i adres siedziby zamawiającego wraz z numerem telefonu i adresem e-mail. W przypadku osoby fizycznej konieczne jest zamieszczenie numeru PESEL/NIP, a w przypadku osoby prawnej – numeru z Krajowego Rejestru Sądowego (KRS) lub innego właściwego rejestru.

Odwołanie musi także zawierać opis przedmiotu zamówienia oraz numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Należy wskazać działania lub zaniechania zamawiającego będące przedmiotem odwołania oraz krótko przedstawić zarzuty. W treści odwołania powinno znaleźć się żądanie dotyczące sposobu jego rozstrzygnięcia, okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające odwołanie oraz dowody na ich poparcie. Dokument musi być podpisany przez odwołującego lub jego przedstawiciela oraz zawierać wykaz załączników.

Do odwołania muszą być również dołączone dokumenty potwierdzające wniesienie opłaty, przekazanie odwołania zamawiającemu oraz odpowiednie umocowania do reprezentowania odwołującego.

Braki formalne

Braki formalne występują, gdy w odwołaniu brakuje nawet jednego z wymienionych wyżej elementów. Należy jednak rozróżnić braki formalne od drobnych niedokładności, które nie wpływają na możliwość rozpoznania sprawy przez KIO. Braki formalne odnoszą się do całkowitego braku wymaganych elementów. Natomiast niepełne lub niedokładne informacje mogą być poprawione bez większych konsekwencji.

Jeżeli odwołanie nie spełnia wymogów formalnych, Prezes KIO wzywa odwołującego do ich uzupełnienia w terminie 3 dni od dnia wezwania. Pismo takie zawiera dokładne wskazanie braków oraz pouczenie o konieczności ich uzupełnienia. Niezastosowanie się do tego wezwania skutkuje zwróceniem odwołania, co oznacza brak skutków prawnych przewidzianych dla złożenia odwołania.

Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych musi zostać dostarczone najpóźniej 3 dni przed upływem terminu na wniesienie odwołania. W takim przypadku można uzupełnić braki do tego terminu. Jeśli jednak wezwanie zostanie doręczone później, termin wynosi pełne 3 dni na dokonanie niezbędnych uzupełnień.

Jeśli braki zostaną uzupełnione w wyznaczonym terminie, postępowanie jest kontynuowane bez przeszkód. W przeciwnym razie Prezes KIO wydaje postanowienie o zwrocie odwołania. Odwołanie zwrócone przez Prezesa KIO nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

Prezes KIO informuje zamawiającego o zwrocie odwołania, przesyłając mu kopię postanowienia wraz z uzasadnieniem. Odwołujący ma jednak prawo złożyć skargę na postanowienie Prezesa KIO dotyczące zwrotu odwołania.

Skarga na orzeczenie Izby i postanowienie Prezesa Izby

Strony i uczestnicy postępowania mają prawo złożyć skargę na orzeczenie KIO oraz decyzję Prezesa dotyczącą zwrotu dokumentu. Skargę należy wnieść do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych, za pośrednictwem Prezesa KIO, w terminie 14 dni od otrzymania postanowienia Prezesa.

Skarga powinna zawierać zarzuty wobec orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa wraz z uzasadnieniem i dowodami na poparcie zarzutów. Wniesienie skargi nie zatrzymuje wykonania postanowienia o zwrocie odwołania chyba że sąd zdecyduje inaczej.

Odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej to narzędzie pozwalające na kontrolę prawidłowości postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Jednak skuteczność tego środka prawnego zależy od spełnienia ściśle określonych wymogów formalnych. Każde odwołanie musi zawierać niezbędne dane dotyczące stron, przedmiotu zamówienia oraz szczegółowe uzasadnienie i dowody na poparcie zarzutów.

Braki formalne mogą skutkować wezwaniem do ich uzupełnienia przez Prezesa KIO. Niezastosowanie się do tego wezwania w wyznaczonym terminie prowadzi do zwrócenia odwołania, co uniemożliwia dalsze rozpatrywanie sprawy. Na szczęście istnieje możliwość złożenia skargi na takie postanowienie do sądu zamówień publicznych, co daje odwołującemu dodatkową szansę na obronę swoich praw.

Mając na uwadze powyższe kwestie, uczestnicy postępowań o udzielenie zamówienia publicznego powinni zawsze dokładnie sprawdzać, czy ich odwołania spełniają wszystkie formalne wymogi. Dzięki temu mogą uniknąć niepotrzebnych komplikacji i skutecznie bronić swoich interesów przed Krajową Izbą Odwoławczą. W razie wątpliwości warto skonsultować się z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie prawa.

Jarzyński Brzeziński Partners - Odwołanie do KIO

ul. Jugosłowiańska 15b/40,

03-984 Warszawa

Telefon: 503 342 502

Email: [email protected]

https://jbp-law.pl/kio/

Informacje zawarte w artykule mają charakter ogólny i nie stanowią porady prawnej. W celu uzyskania profesjonalnej pomocy prawnej, skontaktuj się bezpośrednio z prawnikiem.