Przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Aktualizacja: 7 maja 2021

Dofinansowanie wynagrodzeń

Czym jest dofinansowanie do pensji pracowników?

Pracodawca może skorzystać z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Rozwiązanie daje możliwość skorzystania z dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku spadku obrotów w wyniku pandemii koronawirusa. Wsparcie jest udzielane podmiotom które odnotowały spadek obrotów gospodarczych, nie spełniają przesłanek do ogłoszenia upadłości i nie zalegają w opłacaniu należności publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy w drodze porozumienia między przedsiębiorcą a związkami zawodowymi lub przedstawicielami pracowników. W przypadku przestoju ekonomicznego jest możliwe uzyskanie dofinansowania do wynagrodzenia pracownika w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia; w przypadku obniżenia wymiaru czasu pracy jest możliwe uzyskania dofinansowanie do wynagrodzenia pracownika do połowy jego wynagrodzenia, jednakże nie więcej niż 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia według wskaźnika GUS.

Dofinansowanie jest wypłacane w okresach miesięcznych. Wsparcie może być przyznane na okres nie dłuższy niż trzy miesiące.

Rada Ministrów może jednak, w drodze rozporządzenia, przedłużyć ten okres, biorąc pod uwagę okres obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii oraz skutki nimi wywołane. Przedsiębiorca nie może otrzymać dofinansowania z tego samego tytułu na tych samych pracowników z innych środków publicznych.

Kiedy możesz skorzystać z dofinansowania do pensji swoich pracowników?

 • W przedsiębiorstwie nastąpił spadek obrotów gospodarczych nie mniej niż o 15%, porównując dwa kolejne miesiące w okresie po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, do analogicznych 2 kolejnych miesięcy roku 2019; opcjonalnie nie mniej niż 25% obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miejsca przypadającego po 1 stycznia 2020 roku do dnia poprzedzającego dzień złożenia wniosku, w porównaniu do obrotów z miesiąca poprzedniego.
 • Brak zaległości w opłacaniu zobowiązań publiczno-prawnych do końca III kwartału 2019 r. (z wyjątkami. np. gdy zadłużony przedsiębiorca zawarł umowę z ZUS lub otrzymał decyzję z urzędu skarbowego w sprawie spłaty zadłużenia i terminowo opłaca raty).
 • Przedsiębiorstwo nie spełnia przesłanek do ogłoszenia upadłości.
 • Zostało zawarte porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy.
 • Te same koszty prowadzenia działalności nie będą pokryte z innych środków publicznych.

Kto może skorzystać z dofinansowania do pensji swoich pracowników?

 • Przedsiębiorca
 • Organizacja pozarządowa
 • Osoba prawna w rozumieniu ustawy o finansach publicznych

Co musisz przygotować by skorzystać z dofinansowania do pensji swoich pracowników?

 • Wniosek
 • Porozumienie o wprowadzeniu przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy (należy je wysłać do PIP w ciągu 5 dni od podpisania porozumienia).
 • Wykaz pracowników
 • Umowa, wniosek i inne dokumenty są dostępne na Praca.gov.pl. Możesz też skorzystać z poniższych linków:

Jak wypełnić wniosek o dofinansowanie do pensji swoich pracowników?

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Wniosek możesz wypełnić bez wychodzenia z domu, korzystając z platformy Praca.gov.pl. Cały proces jest intuicyjny. Wyjaśniamy jak krok po kroku wypełnić wniosek.

1. W Praca.gov.pl przejdź do grupy usług „Tarcza antykryzysowa”.

 

2. Wskaż usługę - „Wniosek o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy”.

 

3. Wybierz właściwy wojewódzki urząd pracy

Wybierz wojewódzki urząd pracy właściwy ze względu na siedzibę przedsiębiorcy. Lista wojewódzkich urzędów pracy, do których możesz wnieść wniosek w postaci elektronicznej znajduje się również w Praca.gov.pl. Aby przejść do dalszej części wniosku naciśnij przycisk „Przejdź do edycji wniosku”.

 

4. Skompletuj dokumenty

Skompletuj dokumenty, które należy dołączyć do wniosku. Potrzebne będą: kopia porozumienia z pracownikami, wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń oraz kopia pełnomocnictwa (o ile dotyczy). Wraz z wnioskiem przekaż umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze
środków FGŚP na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru. Umowę oraz wykaz pracowników możesz pobrać na Praca.gov.pl – bezpośrednio przed złożeniem wniosku w sekcji „Przeczytaj zanim przystąpisz do wypełnienia wniosku”. Wykaz pracowników przed wysłaniem wymaga uzupełnienia.

Pamiętaj!
Załączniki do wniosku przygotuj w postaci elektronicznej, zwracając uwagę, aby wielkość pojedynczego dokumentu nie była większa niż 1 MB a łączny rozmiar przesyłanego wniosku wraz z załącznikami nie był większy niż 24 MB.

5. Uzupełnij dane przedsiębiorcy

Uzupełnij informacje dotyczące miejscowości składania wniosku, danych identyfikacyjnych przedsiębiorcy, siedziby, danych kontaktowych oraz miejsca wykonywania działalności. Wszystkie pola są obowiązkowe do wypełnienia. Szczególnie ważne jest wprowadzenie danych kontaktowych, ponieważ w przypadku ewentualnych wątpliwości umożliwią one wojewódzkiemu urzędowi pracy szybkie skontaktowanie się z przedsiębiorcą bez konieczności wizyty w Urzędzie.

dofinansowanie-do-wynagrodzenia5.png img-fluid rounded

6. Wprowadź reprezentanta przedsiębiorcy

Wprowadź reprezentanta przedsiębiorcy Określ reprezentanta przedsiębiorcy. W przypadku, jeżeli posiadasz więcej niż jednego reprezentanta wybierz przycisk „Dodaj”, który umożliwi dodanie kolejnego reprezentanta do wniosku.

 

7. Wprowadź właściwą treść wniosku

Określ z jakiego tytułu ubiegasz się o dofinansowanie z FGŚP na ochronę miejsc pracy tj. przestoju ekonomicznego i/ lub obniżonego wymiaru czasu pracy. Dla wybranych tytułów dofinansowania wskaż datę, od której wnioskujesz o wsparcie, przy czym pamiętaj, że nie może ona być wcześniejsza niż 31 marca 2020 r. (tj. dzień wejścia w życie ustawy). Podaj liczbę pracowników, dla których ubiegasz się o wsparcie, liczbę miesięcy (odpowiednio 1, 2 lub 3), przeznaczenie (dofinansowanie do wynagrodzenia, pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia) oraz w jakiej kwocie. Podaj również numer rachunku, którym posługujesz się w prowadzonej działalności gospodarczej.

 

Liczby pracowników oraz kwoty dofinansowania z FGŚP w ramach każdego z tytułów muszą być zgodne z wartościami wprowadzonymi w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP dołączanym do wniosku (tj. obowiązującej wersji pliku wykaz_pracowników_fgsp), w szczególności:

 • W pkt 6 ppkt 1 lit a) formularza wniosku w polu „dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników” formularza należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP; 
 • W pkt 6 ppkt 1 lit b) formularza wniosku w polu „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 2 lit. a” należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych
 • składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 2 lit a) formularza wniosku w polu „dofinansowanie do wynagrodzenia pracowników” formularza należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowanych wynagrodzeń pracowników objętych obn. wym. czasu pracy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP;
 • W pkt 6 ppkt 1 lit b) formularza wniosku w polu „pokrycie składek na ubezpieczenia społeczne pracowników należnych od pracodawcy od kwoty dofinansowania do wynagrodzenia , o której mowa w pkt 1 lit. a” należy wprowadzić wartość z pola „W tym łączna wartość dofinansowywanych składek na ubezpieczenie po stronie pracodawcy” Wykazu pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP. Wartości wprowadzane w Wykazie pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP muszą spełniać warunki, o których mowa w pkt. „Zakres wsparcia”.

8. Złóż oświadczenia

W kolejnym kroku złóż oświadczenia o: posiadaniu statusu przedsiębiorcy, wystąpieniu spadku obrotów gospodarczych, braku przesłanek do ogłoszenia upadłości, niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy do końca III kwartału 2019 r., nieubieganiu się i rezygnacji z ubiegania się o pomoc w odniesieniu do tych samych pracowników w zakresie takich samych tytułów wypłaty na rzecz ochrony miejsc pracy, skorzystaniu ze zwolnień w opłacaniu składek na ZUS, o których mowa w ustawie, odprowadzaniu składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowników ujętych w Wykazie pracowników dołączonym do wniosku.

Pamiętaj!
Informacje zawarte we wniosku oraz oświadczeniach muszą być zgodne z prawdą i odpowiadać aktualnej sytuacji, pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

9. Dołącz załączniki

Do wniosku dołącz co najmniej następujące załączniki:
• kopię porozumienia określającego warunki i tryb wykonywania pracy w okresie przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy, o którym mowa w art. 15 g ust. 11 ustawy (plik w formacie jpg, pdf),
• umowę o wypłatę świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników objętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem czasu pracy, w następstwie wystąpienia COVID-19, wg określonego wzoru (plik w formacie pdf),
• wypełniony Wykaz pracowników uprawnionych do świadczeń wypłacanych z FGŚP, wg określonego wzoru (plik w formacie xls lub xlsx),
• kopię pełnomocnictwa (plik w formacie jpg, pdf, jeżeli dotyczy)

10. Wprowadź informacje o osobie składającej wniosek

Uzupełnij informacje o osobie uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu Przedsiębiorcy. Jeżeli osoba uprawniona posiada pełnomocnictwo, zaznacz pole „Dla osoby składającej wniosek wymagane jest pełnomocnictwo” oraz załącz pełnomocnictwo. Po wypełnieniu formularza, wybierz
przycisk „Dalej”.

11. Zweryfikuj konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl

Jeżeli posiadasz konto użytkownika na platformie Praca.gov.pl, wybierz opcję „Mam już konto w module praca.gov.pl” i podaj numer PESEL w celu zalogowania się do modułu. Jeżeli jeszcze nie posiadasz konta, wybierz opcję „Zakładam konto w module praca.gov.pl” i postępuj zgodnie z wyświetloną instrukcją.

12. Podpisz dokumenty

Wybierz rodzaj podpisu elektronicznego, którym opatrzysz umowę oraz wniosek wraz z załącznikami – kwalifikowany podpis elektroniczny lub podpis zaufany.

 

W przypadku wybrania podpisu zaufanego, zaakceptuj informację o przekierowaniu do platformy zewnętrznej, wprowadź login i hasło bezpośrednio w Profilu Zaufanym lub uwierzytelnij się poprzez innego dostawcę tożsamości - bank lub operatora pocztowego, podpisz wniosek i wyślij do właściwego wojewódzkiego urzędu pracy.

13. Zakończenie obsługi wniosku

Ekran Podsumowanie zawiera potwierdzenie, że wniosek został wysłany do wojewódzkiego urzędu pracy. Naciskając przycisk „Podgląd” możesz zobaczyć wypełniony wniosek. Naciskając przycisk „Zapisz” możesz zapisać przesłany wniosek we wskazane miejsce. Przycisk „Zakończ” kończy proces składania wniosku.

 

14. Informacje o wniosku dostępne na koncie klienta Praca.gov.pl 

Jeżeli chcesz upewnić się, że wniosek został przesłany do wojewódzkiego urzędu pracy możesz zalogować się do konta klienta w Praca.gov.pl.

 

Zaloguj się np. przez login.gov.pl (Profilem Zaufanym)

 

Po poprawnym zalogowaniu na zakładce „Sprawy” możesz dokonać podglądu przesłanego wniosku (VIA-WOMP).

 

Możesz zapoznać się również z Urzędowym Potwierdzeniem Przedłożenia (UPP), który stanowi potwierdzenie dostarczenia wniosku elektronicznego do urzędu pracy.

 
 

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie do pensji swoich pracowników?

W Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym dla siedziby pracodawcy. Wniosek będzie można złożyć do WUP w formie papierowej lub za pomocą formularza elektronicznego na portalu Praca.gov.pl.

Ile zapłacisz za złożenie wniosku o dofinansowanie do pensji pracowników?

Złożenie wniosku i udzielenie pomocy jest bezpłatne.

Co zyskasz składając wniosek o dofinansowanie do pensji pracowników?

Skorzystasz z 3-miesięcznego dofinansowania wynagrodzenia swoich pracowników w przypadku przestoju ekonomicznego lub obniżonego wymiaru czasu pracy oraz opłaty składek na ubezpieczenia społeczne.

Informacje dodatkowe możesz uzyskać w Wojewódzkim Urzędzie Pracy (WUP) właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy lub na portalu Praca.gov.pl.


Gdzie można złożyć wniosek o dofinansowanie wynagrodzeń - Wojewódzki Urząd Pracy w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - dofinansowanie wynagrodzeń - Wojewódzki Urząd Pracy

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.
Profil Zaufany
Rejestracja Profilu Zaufanego