SD Z2 - Podatek od darowizny, spadku 2022 Gryfino

Otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny

Zgłoszenie otrzymania majątku ze spadku lub darowizny

Dostajesz darowiznę albo dziedziczysz spadek po kimś z bliskiej rodziny? Jeśli chcesz skorzystać z całkowitego zwolnienia z podatku od darowizny lub spadku, złóż formularz podatkowy SD-Z2. Sprawdź, jak to zrobić!

Poniższe przypadki dotyczą tylko rzeczy i praw majątkowych (majątku), które są w Polsce. Jeśli znajdują się za granicą – to tylko jeśli obdarowany jest obywatelem Polski albo Polska była jego stałym miejscem zamieszkania w chwili zawarcia umowy darowizny albo w momencie śmierci osoby, która zostawiła mu spadek (spadkodawcy).

Usługa jest dla każdego, kto spełnia WSZYSTKIE poniższe wymagania:

 • dostał majątek przez:
  • dziedziczenie,
  • zapis zwykły, dalszy albo windykacyjny,
  • polecenie testamentowe,
  • zachowek,
  • dyspozycję bankową wkładem na wypadek śmierci,
  • dyspozycję uczestnika otwartego funduszu inwestycyjnego albo specjalistycznego otwartego funduszu inwestycyjnego,
  • nieodpłatne zniesienie współwłasności,
  • darowiznę albo polecenie darczyńcy,
  • nieodpłatną rentę, czyli regularnie dostaje od kogoś pieniądze albo rzeczy,
  • nieodpłatne użytkowanie,
  • nieodpłatną służebność,
 • dostał majątek od jednej z poniższych osób:
  • żony, męża,
  • córki, syna, wnuczki, wnuka, prawnuczki, prawnuka,
  • matki, ojca, babci, dziadka, prababci, pradziadka,
  • pasierbicy, pasierba,
  • siostry, brata,
  • macochy, ojczyma,
 • ma obywatelstwo albo mieszka na stałe w jednym z poniższych krajów:
  • Polska,
  • inny kraj Unii Europejskiej,
  • Islandia,
  • Liechteinstein,
  • Norwegia.

Kto nie musi zgłaszać otrzymania majątku ze spadku lub darowizny?

Obowiązku zgłaszania darowizny nie ma każdy, kto:

 • dostał majątek na podstawie umowy darowizny lub nieodpłatnego zniesienia współwłasności, którą zawarł u notariusza, bądź
 • dostał majątek, którego wartość nie przekracza 9 637 zł. Liczy się majątek otrzymany w ciągu 5 lat od jednej osoby łącznie (i z darowizny, i ze spadku). Na przykład ojciec dał synowi w darowiźnie kolekcję płyt o wartości 400 zł w 2010 roku. W 2015 roku ojciec umiera i syn dostaje z jego dyspozycji bankowej na wypadek śmierci 8 000 zł. W sumie więc ma majątek po ojcu w wysokości 8 400 zł.

Kiedy zgłaszamy otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny?

Do 6 miesięcy od momentu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Ten moment zależy od sposobu, w jaki dostajemy spadek lub darowiznę. 

W jaki sposób dostajesz majątek Kiedy powstaje obowiązek podatkowy
Dziedziczenie Od dnia, kiedy:
 • uprawomocniło się orzeczenie sądu,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
Zapis zwykły, dalszy, polecenie testamentowe, polecenie darczyńcy Od dnia ich wykonania, na przykład od dnia, kiedy z polecenia zostaje przeniesiona na obdarowanego własność nieruchomości.
Zapis windykacyjny Od dnia, kiedy:
 • uprawomocniło się orzeczenie sądu lub postanowienie częściowo stwierdzające nabycie przedmiotu zapisu windykacyjnego,
 • został zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia,
 • zostało wydane europejskie poświadczenie spadkowe.
Zachowek Od dnia, gdy zostanie zaspokojone roszczenie lub jego część, na przykład od dnia wypłaty zachowku.
Dyspozycja wkładem na wypadek śmierci Od dnia śmierci właściciela tego wkładu.
Dyspozycja uczestnika funduszu inwestycyjnego na wypadek śmierci Od dnia śmierci uczestnika funduszu.
Darowizna, która została zawarta w innej formie niż akt notarialny Od dnia, gdy zostanie spełnione przyrzeczone świadczenie (na przykład w przypadku darowizny pieniędzy od dnia ich otrzymania przez obdarowanego).
Nieodpłatna służebność, renta oraz użytkowanie Od dnia, gdy zostaną ustanowione te prawa.
Nieodpłatne zniesienie współwłasności

Od dnia, gdy zawarto taką umowę lub ugodę albo uprawomocniło się orzeczenie sądu.

  

Uwaga! Jeżeli obdarowany dowie się o przekazanym spadku lub darowiźnie po upływie 6 miesięcy, wyjątkowo może skorzystać ze zwolnienia z podatku od darowizny lub spadku. Musi wówczas złożyć formularz do 6 miesięcy od dnia, w którym się o tym dowiedział. Razem z formularzem trzeba dostarczyć dokument, który potwierdzi, kiedy została mu przekazana informacja o spadku lub darowiźnie. Na przykład: umarł ojciec i dostajemy po nim spadek. Formularz w tej sprawie został przez nas złożony terminowo. Rok później dostajemy list polecony, w którym bank informuje nas, że ojciec był właścicielem jeszcze jednego konta w banku. Konto to nie było jednak wymienione w zaświadczeniu, który wydał bank miesiąc po śmierci ojca. Składamy więc dodatkowy formularz SD-Z2 do 6 miesięcy od dnia, w którym dotarła do nas informacja z banku.

Jeśli nie złożymy formularza w tym czasie (spóźnimy się choćby jeden dzień) albo nie udokumentujemy otrzymania pieniędzy – zapłacimy podatek. 

Jeśli dopiero w trakcie kontroli urzędu skarbowego albo urzędu celno-skarbowego obdarowany przyzna się do majątku, który ma z darowizny lub polecenia darczyńcy, zapłaci podatek w wysokości 20% wartości tego majątku.


Gdzie i jak zgłosić otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny np. od rodziców?

Co przygotować by zgłosić otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny?

Formularz SD-Z2 – można wypełnić go online lub wydrukować i wypisać ręcznie.

SD Z2 zgłoszenie otrzymania majątku
 

Po otrzymaniu formularza, dodatkowo urząd skarbowy może nas poprosić o:

 • potwierdzenie przelewu lub przekazu pocztowego – jeśli dostajemy pieniądze w darowiźnie lub z polecenia darczyńcy,
 • dokumenty, które potwierdzą:
  • co dostajemy (na przykład pieniądze, samochód, dom) → Przeczytaj więcej o darowiźnie samochodu
  • w jaki sposób (na przykład darowizna, postanowienie sądu),
  • od kogo lub po kim dostajemy majątek,
  • jaki łączy nas stopień pokrewieństwa lub powinowactwa z osobą, od której dostajemy majątek.

Co trzeba zrobić, aby zgłosić otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny np. od rodziców?

 Należy złożyć formularz SD-Z2.

Przez internet:

W urzędzie albo pocztą:

 • wypełniamy formularz SD-Z2,
 • składamy go w urzędzie skarbowym albo wysyłamy go tam pocztą tradycyjną.

Gdzie składamy druk SD-Z2?

Druk można złożyć osobiście w odpowiednim urzędzie skarbowym.

Jeśli dostajemy majątek w spadku, przez zapis, polecenie testamentowe albo zachowek

Wtedy składamy formularz SD-Z2 w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości – jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do wkładu mieszkaniowego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • prawo do nieodpłatnego użytkowania nieruchomości lub służebność,
 • ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy – w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca – dla ostatniego miejsca jego pobytu. Dotyczy to też sytuacji, gdy dostajemy na przykład 2 nieruchomości położone w różnych miejscach.

Jeśli dostajemy majątek przez darowiznę, polecenie darczyńcy, nieodpłatne zniesienie współwłasności, ustanowienie użytkowania i służebności

Wtedy składamy druk SD-Z2 w urzędzie skarbowym odpowiednim dla:

 • miejsca położenia nieruchomości – jeśli przynajmniej jedna z rzeczy to:
  • nieruchomość,
  • użytkowanie wieczyste,
  • spółdzielcze własnościowe prawo do mieszkania,
  • spółdzielcze prawo do pomieszczenia użytkowego,
  • prawo do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej,
  • nieodpłatne użytkowanie nieruchomości lub służebność,
 • miejsca zamieszkania w dniu, gdy powstał obowiązek podatkowy – w pozostałych przypadkach. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca pobytu w tym dniu.

Jeśli dostajemy majątek przez nieodpłatną rentę, czyli regularnie otrzymujemy od kogoś pieniądze albo rzeczy

Wtedy składamy formularz SD-Z2 w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania w dniu, gdy powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca pobytu w tym dniu.

Jeśli dostajemy prawo do wkładu oszczędnościowego, który wypłacany jest na podstawie dyspozycji wkładem na wypadek śmierci, albo jednostki uczestnictwa na podstawie dyspozycji uczestnika funduszu

Wtedy składamy formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla ostatniego miejsca zamieszkania osoby, która przekazała swój majątek. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca jej pobytu.

Jeśli dostajemy majątek, który jest położony choć w części za granicą

Wtedy składamy formularz w urzędzie skarbowym odpowiednim dla miejsca zamieszkania w dniu, w którym powstał obowiązek podatkowy. Jeśli nie ma takiego miejsca – w urzędzie skarbowym właściwym dla ostatniego miejsca pobytu w tym dniu.

UWAGA! Dla każdego majątku, który dostajemy, składamy oddzielny formularz. Na przykład zmarły pozostawił po sobie mieszkanie i pieniądze w banku. Wskazał nas w swojej dyspozycji bankowej na wypadek śmierci. Składamy wtedy 2 formularze:

 • jeden o mieszkaniu, które dostajemy w spadku,
 • drugi o pieniądzach, które dostajemy z jego dyspozycji bankowej.

Formularz można też złożyć w dowolnym centrum obsługi przy urzędzie skarbowym (nie każdy urząd ma takie centrum). Pracownik przekaże formularz do odpowiedniego urzędu skarbowego. Można go również wysłać pocztą. 

Jak wypełnić SD Z2?

Aby poprawnie wypełnić formularz SD-Z2, należy postępować zgodnie z poniższą instrukcją:

 • w lewym górnym rogu należy wpisać swój NIP lub PESEL, a także datę nabycia darowizny oraz powstania obowiązku podatkowego,

 • w polu A pkt. 6 wnioskodawca uzupełnia dane urzędu skarbowego właściwego ze względu na przedmiot darowizny. Jeżeli jest nim:

  • nieruchomość - należy wpisać dane US właściwego ze względu na lokalizację nieruchomości,

  • inna darowizna - należy wpisać dane US właściwego ze względu na miejsce zamieszkania odbarowanego,

 • w pkt. 7 należy zaznaczyć “złożenie zgłoszenia”,

 • w części B obdarowany wpisuje swoje dane osobowe, zaś w części C - dane darczyńcy,

 • w części D wnioskujący musi zaznaczyć “darowizna” - o ile przedmiotem darowizny nie jest przedsiębiorstwo,

 • część E wypełniają osoby, które w części D zaznaczyły "nieodpłatne zniesienie współwłasności i tytuły określone w art. 1a ustawy",

 • w części F należy wybrać dokument, który jest potwierdzeniem dokonania darowizny,

 • część G zawiera dane na temat przedmiotu darowizny i jej wartości,

 • w części H wnioskodawca musi określić stopień pokrewieństwa między sobą a darczyńcą,

 • część I określa, w jaki sposób darowizna została przekazana obdarowanemu. Wystarczy wybrać odpowiednią opcję,

 • w ostatniej części formularza obdarowany musi wpisać datę składania dokumentu, swoje imię i nazwisko, a także go podpisać.

Ile zapłacimy za złożenie zgłoszenie otrzymania majątku ze spadku lub darowizny?

Złożenie formularza jest bezpłatne.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny w miejscowości Gryfino?

Nazwa instytucji Adres Telefon E-mail / www Zasięg terytorialny
Urząd Skarbowy w Gryfinie w miejscowości Gryfino Szczecińska 24
74-100 Gryfino

Otwarte w poniedziałek od 08:00

pon: 08:00-18:00
wt-pt: 08:00-15:00
sob-niedz: nieczynne
+48914164130  Zasięg: Banie, Cedynia, Chojna, Mieszkowice, Moryń, Stare Czarnowo, Trzcińsko-Zdrój, Widuchowa

Dokumenty do pobrania - wzory wniosków i druków (PDF, DOC) dot. sprawy - otrzymanie majątku ze spadku lub darowizny