Deklaracja, Druk PIT-6 PDF 2022

PIT-6 - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Deklaracja PIT-6Wzór deklaracji PIT-6
 
 

Wypełnij deklarację PIT-6 online

Co to jest PIT-6?

Deklaracja PIT-6 służy do wykazywania przez podatnika organowi podatkowemu przewidywanych rozmiarów działów specjalnych produkcji rolnej w danym roku podatkowym. Złożenie dokumentu jest konieczne, aby podatnik mógł rozliczyć działy i opłacić zaliczkę za podatek.

Do specjalnej produkcji rolnej zaliczamy:

  • uprawy w szklarniach i tunelach foliowych,
  • uprawy grzybów i grzybni,
  • uprawy roślin “in vitro”,
  • hodowla i chów zwierząt futerkowych i laboratoryjnych,
  • hodowla jedwabników,
  • fermowa hodowla i chów drobiu rzeźnego, 
  • wylęgarnie drobiu,
  • prowadzenie pasiek,
  • hodowla i chów innych zwierząt poza gospodarstwem rolnym.

Do kiedy należy złożyć deklarację PIT-6?

Deklarację PIT-6 należy obowiązkowo składać do 20 stycznia każdego roku podatkowego. Jeżeli podatnik dopiero rozpoczął działalność polegającą na prowadzeniu działów specjalnych produkcji rolnej, musi dostarczyć dokument w terminie 7 dni od dnia jej rozpoczęcia.


Gdzie należy złożyć deklarację PIT-6?

PIT-6 należy złożyć do urzędu skarbowego właściwego dla miejsca zamieszkania. Dokument można wysłać również listem poleconym na adres urzędu. Najbardziej rekomendowanym rozwiązaniem jest złożenie deklaracji przez Internet, za pomocą formularza elektronicznego znajdującego się na Portalu Podatkowym.

Kara za niezłożenie deklaracji

Wysokość kary za niezłożenie deklaracji PIT-6 będzie zależała od tego, czy podatnik miał otrzymać zwrot podatku, czy też został wezwany do jego zapłaty. W drugim przypadku kary są znacznie wyższe. Jeżeli kwota niezapłaconego podatku nie przekracza 5-cio krotności minimalnego wynagrodzenia, podatnik może otrzymać mandat lub karę grzywny. Jeżeli wysokość podatku przekracza rzeczoną 5-cio krotność, podatnikowi grozi wysoka kara grzywny, a nawet kara pozbawienia wolności.


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - deklaracja PIT-6 w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości