Deklaracja, Druk IFT-2R 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

IFT-2R - wzór do pobrania i informacje jak wypełnić online

Wypełnij deklarację IFT-2R online

Co to jest IFT-2R?

IFT-2R czyli informację o wysokości przychodu uzyskanego przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Polski, składają przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą, którzy w trakcie roku kalendarzowego wypłacili zagranicznemu kontrahentowi wynagrodzenie z tytułu świadczeń i usług niematerialnych. Mowa tu o usługach takich jak:

  • odsetek, praw autorskich lub praw pokrewnych, praw do projektów wynalazczych, znaków towarowych i wzorów zdobniczych
  • opłat za świadczone usługi w zakresie działalności widowiskowej, rozrywkowej lub sportowej, wykonywanej przez osoby prawne mające siedzibę za granicą
  • świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń
  • należnych opłat za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w portach polskich przez zagraniczne przedsiębiorstwa morskiej żeglugi handlowej
  • przychodach uzyskanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez zagraniczne przedsiębiorstwa żeglugi powietrznej
  • dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych mających siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Kiedy należy złożyć deklarację IFT-2R?

Deklarację należy składać co roku do 31 marca. Przedsiębiorca, który likwiduje swoją firmę, musi złożyć IFT-2R najpóźniej w dniu zakończenia działalności.


Gdzie należy złożyć deklarację IFT-2R?

Deklarację należy przekazać elektronicznie do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Wyznaczono po jednym takim urzędzie w każdym województwie:

Kara za niezłożenie deklaracji

Płatnik nie poniesie żadnych konsekwencji za niezłożenie deklaracji tylko w sytuacji, gdy nie zostanie mu naliczony podatek. Jeżeli tak się stanie, przedsiębiorca może otrzymać karę grzywny.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - deklaracja IFT-2R w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie