Wniosek o zgłoszenie budowy z projektem budowlanym 2021

Aktualizacja: 28 marca 2021


Zgłoszenie budowy z projektem

Planowana jest dobudowa kolejnego piętra domu? W jakim trybie na działce można wykonać sieć kanalizacyjną? Ważne - przy spełnieniu kilku warunków nie jest  już konieczne uzyskanie pozwolenia na budowę. Niektóre inwestycje można wybudować jedynie na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym. Czas dowiedzieć się, jak złożyć takie zgłoszenie i jakie dokumenty będą niezbędne , aby tego dokonać.

Jakie inwestycje możesz zrealizować po zgłoszeniu budowy z projektem?

Jest szereg inwestycji, do których wykonania wystarczy jedynie zgłoszenie budowy wraz z gotowym projektem budowlanym. Są to:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane - obszar ten określa projektant na podstawie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego. Jeśli projektant stwierdzi, że obszar oddziaływania wykracza poza granice działki to trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę. Uwaga! Urząd w trakcie sprawdzenia zgłoszenia ustali obszar oddziaływania dla twojej inwestycji.

 • sieci:

  • elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

  • wodociągowe,

  • kanalizacyjne,

  • cieplne,

  • gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.

 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35m2.

 • obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy wyżej wymienionych obiektów.

Zgłoszenia z projektem budowlanym wymaga również instalacja wewnątrz i na zewnątrz użytkowanego budynku instalacji gazowych.

Kiedy powinno się dokonać zgłoszenia budowy?

Zgłoszenie budowy należy złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli budowa rozpocznie się bez zgłoszenia albo zanim urząd je oceni, urząd uzna to za samowolę budowlaną. Wtedy osobę dokonującą robót czeka legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym albo - co gorsza - rozbiórka obiektu budowlanego.

Ile wynosi opłata za zgłoszenie budowy? 

Przy zgłoszeniu budowy z projektem konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej - jej wysokość zależy od rodzaju dokonywanej inwestycji. Stawki wynoszą:

 • 1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 539 zł – za zgłoszenie budowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

 • 0,5 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 269,50 zł – za zgłoszenie przebudowy wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego;

 • 2 143 zł – za zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości powyżej 1 km;

 • 105 zł – za zgłoszenie budowy sieci: elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, telekomunikacyjnych, o długości do 1 km.

Występuje jeszcze dodatkowa opłata w wysokości 17 złotych, którą należy uiścić w przypadku udzielania komuś pełnomocnictwa. Gdy pełnomocnikiem jest mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnukowie lub rodzeństwo to dodatkowa opłata nie jest pobierana.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacić należy na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym złożono pełnomocnictwo (numer konta powinien być zamieszczony na stronie urzędu miasta lub gminy). 

Kiedy zgłoszenie budowy z projektem budowlanym jest darmowe?

W niektórych przypadkach uiszczenie opłaty skarbowej nie jest konieczne. Dotyczy to zgłoszeń:

 • budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym jest tylko mieszkalna powierzchnia użytkowa (także za garaż, jeśli nie wykorzystujesz go w celach usługowych);

 • budowy lub przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zniszczonego bądź uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych;

 • budowy wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2. 

Ponadto opłaty skarbowej nie płacą także inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową oraz osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Gdzie złożyć zgłoszenie budowy?

Zgłoszenia budowy można dokonać na 3 sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie;

 • listownie;

 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W przypadku chęci złożenia zgłoszenia  w sposób tradycyjny, można tego dokonać w:

Warto skorzystać z wyszukiwarki na dole strony i sprawdzić, gdzie można złożyć zgłoszenie w danym mieście. 

W niektórych przypadkach zgłoszenie należy złożyć do urzędu wojewódzkiego. Będzie tak, gdy inwestycja jest realizowana, np.:

 • na terenie zamkniętym;

 • na obszarze kolejowym;

 • na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego

 • sieci uzbrojenia terenu lokalizowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi

 • sieci uzbrojenia terenu lokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych lub wojewódzkich (nie związanych z użytkowaniem tych dróg)

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy?

Istnieją sytuacje, w których samo zgłoszenie budowy nie wystarczy do jej rozpoczęcia. Kiedy zatem konieczne jest uzyskanie pozwolenia na budowę? 

Pozwolenie na budowę jest konieczne, jeśli inwestycja:

 • wymaga przeprowadzenia oceny jej oddziaływania na środowisko;

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000; 

 • ma być wykonywana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Jeżeli nie ma się pewności , czy dany obiekt wpisany jest do rejestru zabytków, można się tego dowiedzieć w urzędzie, do którego składany jest wniosek lub u konserwatora zabytków.

Organ administracji architektoniczno-budowlanej może także, w drodze decyzji, nałożyć obowiązek uzyskania pozwolenia na budowę (wykonanie określonego obiektu lub robót budowlanych) nawet w tych przypadkach, gdzie teoretycznie zupełnie wystarczające byłoby jedynie zgłoszenie budowy z projektem. Dzieje się tak w sytuacji, gdy ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

 • wprowadzenie, utrwalenie, zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich.


Zgłoszenie budowy z projektem - działania krok po kroku

 1. Najpierw należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami - przejdź do listy potrzebnych dokumentów.

 2. Następnie urząd sprawdzi kompletność zgłoszenia. 

Jeśli zgłoszenie ma braki, urząd wyśle prośbę o ich uzupełnienie wraz z terminem realizacji. Gdy braki nie zostaną usunięte w podanym terminie, wnioskujący otrzyma decyzję o sprzeciwie wobec budowy wymienionej w Twoim zgłoszeniu.

Sytuacja wygląda podobnie, jeżeli nie zostanie wniesiona opłata skarbowa. Urząd wyznaczy wówczas termin zapłaty – będzie to od 7 do 14 dni. Jeśli zapłata nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, urząd zwróci zgłoszenie (w drodze postanowienia, na które można złożyć zażalenie).

     3. W dalszej kolejności urząd oceni, czy można rozpocząć budowę na podstawie zgłoszenia.

Urząd sprawdzi:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego. W przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego;

 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile była wymagana);

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi;

 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii, uzgodnień i sprawdzeń oraz – sporządzoną przez projektanta – informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego;

 • zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, o wpisaniu autora projektu na listę członków izby;

 • czy projekt sprawdziła osoba (jeśli jest to wymagane) o odpowiednich uprawnieniach budowlanych. Urząd weryfikuje zaświadczenie o wpisie sprawdzającego na listę członków izby samorządu zawodowego;

 • czy inwestycja na nieruchomości wchodzącej w skład Zasobu Nieruchomości, która została oddana w użytkowanie wieczyste lub sprzedana w trybie przetargu, spełnia wymagania.

Jeżeli złożone dokumenty nie spełnią tych wymagań, to urząd nakaże usunięcie wskazanych nieprawidłowości - należy to zrobić w terminie podanym przez urząd w postanowieniu. Jeśli wskazane nieprawidłowości nie zostaną usunięte, urząd sprzeciwi się rozpoczęciu robót budowlanych. 

     4. W przypadku braku przeciwwskazań urząd wyda Ci projekt budowlany i dziennik budowy.

Po przyjęciu zgłoszenia urząd ostempluje projekt i wyda dwa ostemplowane egzemplarze oraz dziennik budowy. Nie należy  składać wniosku o wydanie dziennika budowy - jest wydawany z urzędu. Ewentualnie zaistnieje konieczność zwrócenia urzędowi kosztów związanych z wydaniem dziennika budowy - ich wysokość ustala urząd. 

Po otrzymaniu dziennika budowy, należy zwrócić uwagę, czy:

 • dziennik budowy jest opieczętowany na każdej stronie;

 • na stronie tytułowej wpisany jest: numer dziennika, data wydania oraz liczba stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwa (firma) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i data zgłoszenia.

Na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski. Trzeba podać ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

     5. Gotowe. - Można rozpocząć budowę.

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (lub kopiami tych dokumentów);

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane;

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym;

 • pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jeżeli są one wymagane;

 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych a także przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego;

 • informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej niż jeden) nie zmieściły się na formularzu zgłoszenia;

 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, jeśli roboty budowlane mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków;

 • pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie, jeśli wnioskującego reprezentuje pełnomocnik.

Do 19 września 2021 roku do zgłoszenia można załączać projekt budowlany sporządzony na podstawie przepisów obowiązujących przed 19 września 2020 roku.

Ile czeka się na decyzję urzędu?

Standardowy czas oczekiwania na decyzję to 21 dni - jeżeli w tym czasie urząd nie zgłosi sprzeciwu, nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpocząć budowę. Należy pamiętać, że termin 21-dniowy jest liczony od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia. Zatem jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty tego uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania to urząd przyjmie zgłoszenie budowy tzw. milczącą zgodą - w takim przypadku urząd nie musi wysyłać żadnego pisma o zgodzie na budowę. Przed upływem terminu 21 dni urząd może jednak wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Zatem, gdy wnioskujący otrzyma zaświadczenie, można bez przeszkód rozpocząć budowę.

Ważne! Urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że urząd nada decyzję na poczcie albo wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle decyzję elektronicznie. Najlepiej po upływie terminu zadzwonić do urzędu i dowiedzieć się, czy urząd przyjął zgłoszenie.

Kiedy urząd może nie zgodzić się na zgłoszoną budowę?

Zdarza się, że urząd może nie zgodzić się na budowę z różnych przyczyn m.in.::

 • nieuzupełnienia braków zgłoszenia;

 • gdy zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę;

 • gdy inwestycja nie jest zgodna np. z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o ustaleniu warunków zabudowy.

Przypominamy, że urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę. Stanie się tak, gdy budowa lub roboty budowlane mogą naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia;

 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków;

 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych;

 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

Jak odwołać się od decyzji urzędu? 

Wnioskujący może odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym. Odwołanie należy zgłosić za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję.  Termin to 14 dni– licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie zostało złożone do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu;

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie zostało złożone do urzędu wojewódzkiego.

Osoby, które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone ze zgłoszenia (np. sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw, jeżeli te są w jakiś sposób naruszane przez przygotowywaną inwestycję.


Gdzie można złożyć wniosek o zgłoszenie budowy z projektem budowlanym w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij przez internet wniosek o zgłoszenie budowy z projektem budowlanym

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej