Wniosek o zgłoszenie budowy z projektem budowlanym 2021

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Zgłoszenie budowy z projektem

Pozwolenie na budowę nie zawsze jest konieczne do rozpoczęcia prac budowlanych. Niektóre inwestycje można wybudować jedynie na podstawie zgłoszenia z projektem budowlanym, np. dobudować kolejne piętro domu czy wykonać sieć kanalizacyjną.. Czas dowiedzieć się, jak złożyć takie zgłoszenie i jakie dokumenty będą niezbędne, aby tego dokonać.

Jakie inwestycje możesz zrealizować po zgłoszeniu budowy z projektem?

Jest szereg inwestycji, do których wykonania wystarczy jedynie zgłoszenie budowy wraz z gotowym projektem budowlanym. Są to:

 • wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (nie wpływa w żaden sposób na działki sąsiednie i ich zabudowę)  - obszar ten określa projektant na podstawie przepisów dotyczących procesu inwestycyjnego. Jeśli projektant stwierdzi, że obszar oddziaływania wykracza poza granice działki, trzeba wystąpić o pozwolenie na budowę. Uwaga! Urząd w trakcie sprawdzenia zgłoszenia ustali obszar oddziaływania inwestycji.

 • sieci:

  • elektroenergetyczne obejmujące napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV,

  • wodociągowe,

  • kanalizacyjne,

  • cieplne,

  • gazowe o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa.

 • wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowe stacje transformatorowe o powierzchni zabudowy do 35m2.

 • obiekty budowlane, usytuowane na terenach zamkniętych, ustalone decyzją Ministra Obrony Narodowej lub ministra właściwego do spraw wewnętrznych, z wyłączeniem budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

 • instalacje gazowe  wewnątrz i na zewnątrz budynku.

Dotyczy to również rozbudowy, nadbudowy lub odbudowy wyżej wymienionych obiektów.

Kiedy powinno się dokonać zgłoszenia budowy?

Zgłoszenie budowy należy złożyć przed rozpoczęciem robót budowlanych. Jeśli budowa rozpocznie się bez zgłoszenia, zostanie to uznane samowolę budowlaną. Wtedy osobę dokonującą robót czeka legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym albo - co gorsza - rozbiórka obiektu budowlanego.

Ile wynosi opłata za zgłoszenie budowy? 

Przy zgłoszeniu budowy z projektem konieczne jest uiszczenie opłaty skarbowej - jej wysokość zależy od rodzaju dokonywanej inwestycji.

Rodzaj inwestycji Wysokość opłaty skarbowej
Budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego, w którym jest tylko mieszkalna powierzchnia użytkowa (także za garaż, jeśli nie jest wykorzystywany w celach usługowych) 0 zł
Budowa lub przebudowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego zniszczonego bądź uszkodzonego wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych 0 zł
Budowa wolno stojących parterowych budynków stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35 m2 0 zł


Budowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego


1 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 539 zł


Przebudowa wolno stojącego budynku mieszkalnego jednorodzinnego


0,5 zł za każdy m2 niemieszkalnej powierzchni użytkowej, jednak nie więcej niż 269,50 zł

Budowa sieci: 

 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
 • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, 
 • wodociągowych, 
 • kanalizacyjnych, 
 • cieplnych,
 • telekomunikacyjnych, 

o długości powyżej 1 km
 

2 143 zł

Budowa sieci: 

 • elektroenergetycznych obejmujących napięcie znamionowe nie wyższe niż 1 kV, 
 • gazowych o ciśnieniu roboczym nie wyższym niż 0,5 MPa, 
 • wodociągowych, 
 • kanalizacyjnych, 
 • cieplnych, 
 • telekomunikacyjnych, 

o długości do 1 km

105 zł

W przypadku udzielenia pełnomonicnictwa dodatkowa opłata skarbowa wynosi 17 złotych. Gdy pełnomocnikiem jest mąż, żona, dzieci, rodzice, dziadkowie, wnukowie lub rodzeństwo to dodatkowa opłata nie jest pobierana.

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo wpłacić należy na konto urzędu miasta lub gminy, właściwego dla siedziby urzędu, w którym złożono pełnomocnictwo.

Uwaga! Opłaty skarbowej nie płacą inwestorzy, którzy są jednostką budżetową lub samorządową oraz osoby, które przedstawią zaświadczenie o korzystaniu z pomocy społecznej z powodu ubóstwa.

Gdzie złożyć zgłoszenie budowy?

Zgłoszenia budowy można dokonać na 3 sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie;

 • listownie;

 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP. 

W przypadku chęci złożenia zgłoszenia  w sposób tradycyjny, można tego dokonać w:

 • starostwie powiatowym;

 • urzędzie dzielnicowym m.st. Warszawy;

 • urzędzie miasta na prawach powiatu;

 

W niektórych przypadkach zgłoszenie należy złożyć do urzędu wojewódzkiego. Będzie tak, gdy inwestycja jest realizowana, np.:

 • na terenie zamkniętym;

 • na obszarze kolejowym;

 • na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego;

 • sieci uzbrojenia terenu zlokalizowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi;

 • sieci uzbrojenia terenu lokalizowanych w pasie drogowym dróg krajowych lub wojewódzkich (nie związanych z użytkowaniem tych dróg).

Kiedy trzeba uzyskać pozwolenie na budowę zamiast zgłoszenia budowy?

Istnieją sytuacje, w których samo zgłoszenie budowy nie wystarczy do jej rozpoczęcia. Wówczas trzeba starać się o pozwolenie na budowę.

Pozwolenie na budowę jest konieczne, jeśli inwestycja:

 • wymaga przeprowadzenia oceny jej oddziaływania na środowisko,

 • wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na obszar Natura 2000,

 • ma być wykonywana przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.


Zgłoszenie budowy z projektem krok po kroku

 1. Najpierw należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

  Do zgłoszenia należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw (lub kopiami tych dokumentów),

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jeżeli są one wymagane,

 • w przypadku obiektów zakładów górniczych oraz obiektów usytuowanych na terenach zamkniętych, postanowienie o uzgodnieniu z organem administracji architektoniczno-budowlanej, projektowanych rozwiązań w zakresie linii zabudowy oraz elewacji obiektów budowlanych projektowanych od strony dróg, ulic, placów i innych miejsc publicznych a także przebiegu i charakterystyki technicznej dróg, linii komunikacyjnych oraz sieci uzbrojenia terenu, wyprowadzonych poza granice terenu zamkniętego, portów morskich i przystani morskich, a także podłączeń tych obiektów do sieci użytku publicznego,

 • informację uzupełniającą do wniosku o pozwolenie na budowę i pozwolenia na rozbiórkę oraz zgłoszenia budowy i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeśli informacje dotyczące inwestorów lub pełnomocników (gdy jest ich więcej niż jeden) nie zmieściły się na formularzu zgłoszenia,

 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku, jeśli roboty budowlane mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków,

 • pełnomocnictwo – wraz z dowodem uiszczenia opłaty skarbowej za jego udzielenie, jeśli wnioskującego reprezentuje pełnomocnik.

     

      2. Następnie urząd sprawdzi kompletność zgłoszenia. 

Jeśli zgłoszenie ma braki, urząd wyśle prośbę o ich uzupełnienie w określonym terminie. Gdy braki nie zostaną usunięte w podanym terminie, wnioskujący otrzyma decyzję o sprzeciwie wobec budowy wymienionej w zgłoszeniu.

Jeżeli nie zostanie wniesiona opłata skarbowa, urząd wyznaczy wówczas termin zapłaty – od 7 do 14 dni. Jeśli zapłata nie zostanie uiszczona w wyznaczonym terminie, urząd zwróci zgłoszenie.

     3. W dalszej kolejności urząd oceni, czy można rozpocząć budowę na podstawie zgłoszenia.

Urząd sprawdzi:

 • zgodność projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania i innymi aktami prawa miejscowego → w przypadku braku planu, urząd sprawdzi zgodność projektu z decyzją o ustaleniu warunków zabudowy albo decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,

 • zgodność projektu z wymaganiami ochrony środowiska, w szczególności zawartymi w decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych (o ile była wymagana),

 • zgodność projektu zagospodarowania działki lub terenu z przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,

 • kompletność projektu budowlanego i posiadanie wszelkich wymaganych opinii i uzgodnień oraz sporządzoną przez projektanta informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego,

 • zaświadczenie, wydane przez właściwą izbę samorządu zawodowego, o wpisaniu autora projektu na listę członków izby,

 • czy projekt sprawdziła osoba (jeśli jest to wymagane) o odpowiednich uprawnieniach budowlanych.

Jeżeli złożone dokumenty nie spełnią tych wymagań, to urząd nakaże usunięcie wskazanych nieprawidłowości w terminie podanym w postanowieniu. 

     4. W przypadku braku przeciwwskazań urząd wyda projekt budowlany i dziennik budowy.

Po przyjęciu zgłoszenia urząd ostempluje projekt i wyda dwa ostemplowane egzemplarze oraz dziennik budowy. Nie należy  składać wniosku o wydanie dziennika budowy, ponieważ jest wydawany z urzędu. 

Po otrzymaniu dziennika budowy, należy zwrócić uwagę, czy:

 • dziennik budowy jest opieczętowany na każdej stronie,

 • na stronie tytułowej wpisany jest: numer dziennika, data wydania oraz liczba stron dziennika, imię i nazwisko lub nazwa (firma) inwestora, rodzaj i adres budowy, numer i data zgłoszenia.

Na pierwszej stronie otrzymanego dziennika budowy należy wpisać imię i nazwisko lub nazwę (firmę) wykonawcy lub wykonawców oraz osób sprawujących kierownictwo budowy i robót budowlanych, nadzór autorski i inwestorski. Trzeba podać ich specjalności i numery uprawnień budowlanych. Osoby te potwierdzają podpisem i datą przyjęcie powierzonych im obowiązków.

     5. Po spełnieniu powyższych formalności, można rozpocząć budowę.

Zdarza się, że urząd może nie zgodzić się na budowę z różnych przyczyn m.in. przez nieuzupełnienia braków zgłoszenia, gdy zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę bądź gdy inwestycja nie jest zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu.

Przypominamy, że urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać uzyskanie pozwolenia na budowę. Stanie się tak, gdy budowa lub roboty budowlane mogą naruszyć ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia, pogorszenie stanu środowiska, zachowania zabytków lub wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń bądź uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

Ile czeka się na decyzję urzędu?

Standardowy czas oczekiwania na decyzję to 21 dni - jeżeli w tym czasie urząd nie zgłosi sprzeciwu, nic nie stoi na przeszkodzie aby rozpocząć budowę. Należy pamiętać, że termin 21-dniowy jest liczony od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.Jeśli zgłoszenie było uzupełniane, to termin liczony jest od daty uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia.

Jeżeli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania to urząd przyjmie zgłoszenie budowy tzw. milczącą zgodą - w takim przypadku urząd nie musi wysyłać żadnego pisma o zgodzie na budowę. Przed upływem terminu 21 dni urząd może jednak wydać zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia budowy z projektem budowlanym. Po wydaniu takiego zaświadczenia urząd nie może już wnieść sprzeciwu. Gdy wnioskujący otrzyma zaświadczenie, można bez przeszkód rozpocząć budowę.

Ważne! Urząd nie musi w terminie 21 dni doręczyć decyzji o sprzeciwie. Wystarczy, że nada decyzję na poczcie lub wprowadzi ją do systemu informatycznego, za pomocą którego wyśle decyzję elektronicznie. Najlepiej po upływie terminu zadzwonić do urzędu i dowiedzieć się, czy przyjął zgłoszenie.

Jak odwołać się od decyzji urzędu? 

Wnioskujący może odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu budowy z projektem budowlanym. Odwołanie należy zgłosić za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Termin to 14 dni – licząc od dnia otrzymania decyzji. Odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie zostało złożone do starostwa albo urzędu miasta na prawach powiatu;

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie zostało złożone do urzędu wojewódzkiego.

Osoby, które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone ze zgłoszenia (np. sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw, jeżeli te są w jakiś sposób naruszane przez przygotowywaną inwestycję.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zgłoszenie budowy z projektem budowlanym w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - zgłoszenie budowy z projektem budowlanym

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej