Wniosek o zgłoszenie budowy lub robót budowlanych bez projektu budowlanego

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Zgłoszenie budowy bez projektu

Chcesz zbudować pomost, parterowy budynek gospodarczy lub zainstalować tablicę reklamową? Nie potrzebujesz do tego pozwolenia na budowę ani projektu budowlanego. Wystarczy, że budowę lub roboty budowlane zgłosisz w urzędzie. Dowiedz się kiedy i jak złożyć zgłoszenie oraz jakich dokumentów będziesz potrzebował.

Jakie inwestycje nie wymagają projektu budowlanego?

Nie każda inwestycja wymaga pozwolenia na budowę czy zgłoszenia wraz z projektem. Niektóre budowy wymagają jedynie zgłoszenia bez projektu budowlanego. Są to:

 • zbiorniki bezodpływowych na nieczystości ciekłe o pojemności do 10 m3,

 • oczyszczalnie ścieków o wydajności do 7,50 m3 na dobę,

 • tymczasowe obiekty budowlane niepołączone trwale z gruntem i przewidziane do rozbiórki lub przeniesienie w inne miejsce – w terminie określonym w zgłoszeniu, ale nie później niż przed upływem 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu,

 • pomosty o długości całkowitej do 25 m i wysokości, liczonej od korony pomostu do dna akwenu, do 2,50 m,

 • instalacja zbiornikowa na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7m3, przeznaczona do zasilania instalacji gazowych w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych,

 • kanalizacja kablowa,

 • zjazd z drogi krajowej i wojewódzkiej oraz zatoki parkingowe na tych drogach,

 • obiekty budowlane służące bezpośrednio do wykonywania działalności regulowanej ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze w zakresie poszukiwania i rozpoznawania złóż węglowodorów,

 • obiekty budowlane piętrzące wodę i upustowe o wysokości piętrzenia poniżej 1 m poza śródlądowymi drogami wodnymi oraz poza obszarem parków narodowych, rezerwatów przyrody i parków krajobrazowych oraz ich otulin,

 • wolnostojące:

  • parterowe budynki gospodarcze,

  • garaże,

  • wiaty,

o powierzchni zabudowy do 35m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500m2 powierzchni działki;

 • przydomowe:

  • ganki,

  • oranżerie (ogrody zimowe),

o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym łączna liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 2 na każde 500m2 powierzchni działki;

 • wolno stojące parterowe budynki rekreacji indywidualnej rozumiane jako budynki przeznaczone do okresowego wypoczynku o powierzchni zabudowy do 35 m2, przy czym liczba tych obiektów na działce nie może przekraczać 1 na każde 500m2 powierzchni działki,

 • parterowe budynki o powierzchni zabudowy do 35m2, służące jako zaplecze do bieżącego utrzymania linii kolejowych, położone na terenach stanowiących własność Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000,

 • gospodarcze obiekty budowlane o powierzchni zabudowy do 35m2 (przy rozpiętości konstrukcji nie większej niż 4,80 m) oraz stawy i zbiorniki wodne o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od naturalnej powierzchni terenu, przeznaczone wyłącznie na cele gospodarki leśnej i położonych na gruntach leśnych Skarbu Państwa, sytuowane na obszarze Natura 2000,

 • stanowiska postojowe dla samochodów osobowych do 10 stanowisk włącznie, usytuowane na obszarze Natura 2000,

 • boiska szkolne oraz boiska, korty tenisowe, bieżnie służące do rekreacji,

 • ogrodzenia o wysokości powyżej 2,20 m,

 • przydomowe tarasy naziemne o powierzchni zabudowy powyżej 35m2,

 • przyłącza:

  • elektroenergetyczne,

  • wodociągowe,

  • kanalizacyjne,

  • gazowe,

  • cieplne,

  • telekomunikacyjne,

 • kanały technologiczne, w pasie drogowym w ramach przebudowy drogi,

 • stacje ładowania, z wyłączeniem infrastruktury ładowania drogowego transportu publicznego,

 • niecki dezynfekcyjne, w tym niecki dezynfekcyjne z zadaszeniem,

 • podbudowa słupowa dla telekomunikacyjnych linii kablowych,

 • obiekty małej architektury w miejscach publicznych,

 • obiekty gospodarcze związane z produkcją rolną i uzupełniająca zabudowa zagrodowa w ramach istniejącej działki siedliskowej:

  • płyta do składowania obornika,

  • szczelne zbiorniki na gnojówkę lub gnojowicę,

  • naziemne silosy na materiały sypkie, o pojemności do 30m3 i wysokości nie większej niż 7m,

  • silosy na kiszonkę,

 • stacja regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3.

 

Zgłoszenia bez projektu budowlanego wystarczy także w przypadku poniższych robót budowlanych:

 • przebudowa:

  • niektórych obiektów, które nie wymagają pozwolenia na budową a wymagają zgłoszenia:

   • sieci gazowych oraz sieci elektroenergetycznych,

   • dróg, torów i urządzeń kolejowych,

   • polegającej na dociepleniu budynków o wysokości powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m,

   • instalacji odnawialnych źródeł energii o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 1 MW wykorzystujących hydroenergię do wytwarzania energii elektrycznej,

 • remont:

  • budowli, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę,

  • budynków, których budowa wymaga uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę – w zakresie przegród zewnętrznych albo elementów konstrukcyjnych,

 • instalowanie:

  • na obiektach budowlanych stanowiących albo niestanowiących całości techniczno-użytkowej urządzeń, w tym antenowych konstrukcji wsporczych i instalacji radiokomunikacyjnych (a także związanego z tymi urządzeniami osprzętu i urządzeń zasilających) o wysokości powyżej 3m,

  • krat na budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego,

  • tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu przepisów o ruchu drogowym,

  • mikroinstalacji biogazu rolniczego.

Kiedy należy złożyć zgłoszenie?

Zgłoszenie budowy lub robót budowlanych należy złożyć przed ich rozpoczęciem. W zgłoszeniu trzeba określić rodzaj, zakres, miejsce i sposób wykonywania robót budowlanych oraz termin ich rozpoczęcia.

Jeśli budowa zostanie rozpoczęta bez zgłoszenia albo zanim urząd oceni złożone zgłoszenie to zostanie to uznane za samowolę budowlaną. Wnioskującego czeka wówczas legalizacja samowoli w nadzorze budowlanym.

Gdzie złożyć zgłoszenie?

Zgłoszenie można złożyć na 3 sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie,

 • listownie,

 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP

W przypadku chęci osobistego złożenia wniosku, można tego dokonać w:

Warto skorzystać z naszej wyszukiwarki i dowiedzieć się, gdzie można złożyć zgłoszenie w danym mieście! 

Gdzie złożyć zgłoszenie?

Zgłoszenie można złożyć na 3 sposoby:

 • podczas wizyty w urzędzie,

 • listownie,

 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy ePUAP

W przypadku chęci osobistego złożenia wniosku, można tego dokonać w:

Warto skorzystać z naszej wyszukiwarki i dowiedzieć się, gdzie można złożyć zgłoszenie w danym mieście! 

W większości przypadków zgłoszenie składamy do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu. Jest jednak kilka inwestycji, których budowę należy zgłosić do urzędu wojewódzkiego:

 • usytuowanych na terenie pasa technicznego, portów i przystani morskich, morskich wód wewnętrznych, morza terytorialnego i wyłącznej strefy ekonomicznej, a także na innych terenach przeznaczonych do utrzymania ruchu i transportu morskiego,

 • hydrotechnicznych piętrzących, upustowych, regulacyjnych oraz kanałów i innych obiektów służących kształtowaniu zasobów wodnych i korzystaniu z nich, wraz z obiektami towarzyszącymi, z wyłączeniem urządzeń melioracji wodnych,

 • dróg publicznych krajowych i wojewódzkich wraz z obiektami i urządzeniami służącymi do utrzymania tych dróg i transportu drogowego oraz usytuowanymi w granicach pasa drogowego sieciami uzbrojenia terenu – niezwiązanymi z użytkowaniem drogi, a w odniesieniu do dróg ekspresowych i autostrad – wraz z obiektami i urządzeniami obsługi podróżnych, pojazdów i przesyłek,

 • usytuowanych na obszarze kolejowym,

 • lotnisk cywilnych wraz z obiektami i urządzeniami towarzyszącymi,

 • usytuowanych na terenach zamkniętych,

 • strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych, o których mowa w ustawie z dnia 24 lipca 2015 r. o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych,

 • elektrowni wiatrowych – w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych,

 • inwestycji Krajowego Zasobu Nieruchomości,

 • metra wraz ze związanymi z nim urządzeniami budowlanymi oraz sieciami uzbrojenia terenu (jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy metra),

 • sieci uzbrojenia terenu sytuowanych poza pasem drogowym drogi krajowej lub wojewódzkiej, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy tej drogi,

 • drogowych obiektów inżynierskich sytuowanych w granicach pasa drogowego drogi krajowej lub wojewódzkiej, niezwiązanych z tymi drogami,

 • dróg gminnych lub powiatowych, jeżeli konieczność ich budowy lub przebudowy wynika z budowy lub przebudowy drogi krajowej lub wojewódzkiej,

 • zjazdów, w rozumieniu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z dróg krajowych i wojewódzkich,

 • sieci przesyłowych, w rozumieniu art. 3 pkt 11a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne,

 • rurociągów przesyłowych dalekosiężnych służących do transportu ropy naftowej i produktów naftowych.

Ile kosztuje złożenie zgłoszenia? 

Usługa ta sama w sobie jest całkowicie bezpłatna. Dodatkowe opłaty są konieczne tylko w sytuacji, gdy podejmowana jest decyzja o skorzystaniu z pełnomocnictwa.


Złożenie zgłoszenia budowy bez projektu budowlanego - działania krok po kroku

 1. Należy złożyć wniosek wraz z wymaganymi dokumentami

 2. Następnie urząd sprawdzi kompletność zgłoszenia. 

Jeśli zgłoszenie ma braki, urząd wyśle postanowienie wzywające do ich usunięcia wraz z terminem realizacji. Gdy braki nie zostaną usunięte w terminie, wnioskujący otrzyma decyzję o sprzeciwie wobec budowy wymienionej w zgłoszeniu.

Uzupełnione dokumenty należy złożyć w tym urzędzie, w którym wcześniej składano zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych. 

    3. Urząd oceni, czy możesz budować lub wykonywać inne roboty budowlane na podstawie zgłoszenia.

Jeśli zgłoszenie spełnia wszystkie wymagania to urząd przyjmie zgłoszenie budowy lub innych robót budowlanych tzw. milczącą zgodą. Urząd nie musi w takim przypadku wysyłać żadnego pisma o zgodzie na wykonanie robót budowlanych, ale może, przed upływem terminu 21 dni, wydać z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.   

    4. Na tym etapie można rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.

Ile czeka się na rozpatrzenie zgłoszenia?

Standardowy termin oczekiwania to 21 dni – po upływie tego czasu można rozpocząć budowę, o ile w ciągu tego okresu urząd nie wniesie sprzeciwu. Należy pamiętać, że termin 21-dniowy liczony jest od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia – oznacza to, że jeżeli zgłoszenie było uzupełniane, 21 dni liczy się od daty uzupełnienia lub od upływu terminu wskazanego w postanowieniu o uzupełnieniu zgłoszenia. 

Urząd może, przed upływem terminu 21 dni, wydać z urzędu zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do złożonego zgłoszenia robót budowlanych. Po wydaniu takiego zaświadczenia można od razu rozpocząć budowę lub inne roboty budowlane.

Jeśli urząd nie wydał takiego zaświadczenia, a wnioskujący chce uzyskać potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia budowy, by rozpocząć roboty budowlane wcześniej, należy złożyć wniosek o wydanie zaświadczenia potwierdzającego ten fakt. Składa się go do urzędu, w którym zgłoszono wcześniej budowę.

Uwaga! Jeśli zgłoszenie dotyczy instalacji zbiornikowych na gaz płynny z pojedynczym zbiornikiem o pojemności do 7 m3 w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, koniecznym jest zgłoszenie się do urzędu po dziennik budowy - bez niego nie powinno się rozpoczynać budowy!

Jakie dokumenty należy przygotować?

Do wniosku należy dołączyć:

 • trzy egzemplarze projektu zagospodarowania działki lub terenu oraz projektu architektoniczno-budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami, których obowiązek dołączenia wynika z przepisów odrębnych ustaw, lub kopiami tych opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów,

 • oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,

 • decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

 • pozwolenia na znoszenie lub wykorzystywanie sztucznych wysp, konstrukcji i urządzeń w polskich obszarach morskich, pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów na obszarach morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz pozwolenie na układanie i utrzymywanie kabli lub rurociągów w wyłącznej strefie ekonomicznej jeżeli są one wymagane,

 • projekt zagospodarowania działki lub terenu, w przypadku budowy instalacji gazowej stacji regazyfikacji LNG o pojemności zbiornika magazynowania gazu do 10m3 oraz instalowania mikroinstalacji biogazu rolniczego uzgadnia się pod względem ochrony przeciwpożarowej (w przypadku instalowania mikroinstalacji gazu rolniczego, stosuje się ponadto obowiązek zawiadomienia organów Państwowej Straży Pożarnej),

 • wynik audytu bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz uzasadnienie zarządcy drogi w przypadku zgłoszenia przebudowy drogi w transeuropejskiej sieci drogowej,

 • pozwolenie na wykonywanie robót budowlanych w otoczeniu zabytku w przypadku robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, a które mają być wykonywane na obszarze wpisanym do rejestru zabytków.

Kiedy urząd może wyrazić sprzeciw?

Istnieją sytuacje, w których urząd może sprzeciwić się rozpoczęciu budowy. Może to nastąpić, gdy: 

 • braki w zgłoszeniu nie zostaną uzupełnione,

 • zgłoszona budowa lub roboty budowlane wymagają pozwolenia na budowę,

 • inwestycja jest niezgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania terenu albo decyzją o warunkach zabudowy lub decyzją o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz innymi aktami prawa miejscowego lub innymi przepisami,

 • zgłoszenie dotyczy budowy obiektów tymczasowych (niepołączonych trwale z gruntem i przewidzianych do rozbiórki lub przeniesienia w inne miejsce w terminie podanym w zgłoszeniu, ale nie później niż 180 dni od dnia rozpoczęcia budowy określonego w zgłoszeniu) w miejscu, w którym taki obiekt istnieje.

Kiedy wymagane jest zezwolenie na budowę?

Urząd może w decyzji o sprzeciwie nakazać wnioskującemu uzyskać pozwolenie na budowę dla robót budowlanych, które teoretycznie wymagają jedynie zgłoszenia, jeżeli ich realizacja może naruszać ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, decyzji o warunkach zabudowy lub spowodować:

 • zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia,

 • pogorszenie stanu środowiska lub stanu zachowania zabytków,

 • pogorszenie warunków zdrowotno-sanitarnych,

 • wprowadzenie i zwiększenie ograniczeń lub uciążliwości dla terenów sąsiednich (gdy twoja inwestycja oddziałuje na sąsiednie działki).

Czy można odwołać się od decyzji urzędu? 

Wnioskujący ma prawo odwołać się tylko od decyzji o sprzeciwie na wykonanie robót budowlanych zawartych w zgłoszeniu. Odwołanie należy złożyć za pośrednictwem urzędu, który wydał decyzję. Wnioskujący ma na to 14 dni, licząc od dnia otrzymania decyzji. Złożonym odwołaniem zajmie się:

 • urząd wojewódzki – jeśli zgłoszenie złożono do starostwa lub urzędu miasta na prawach powiatu;

 • Główny Urząd Nadzoru Budowlanego – jeśli zgłoszenie złożono do urzędu wojewódzkiego.

Uwaga! Osoby które nie były wnioskodawcą, a są niezadowolone ze zgłoszenia (np. sąsiedzi), mogą dochodzić swoich praw, jeżeli są one w jakikolwiek sposób naruszane przez planowaną inwestycję.


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych bez projektu budowlanego w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Wyślij dokument przez internet - zgłoszenie budowy lub robót budowlanych bez projektu budowlanego

ePUAP
Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej