Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy 2021 Żory

Aktualizacja: 19 sierpnia 2021

Jak się zameldować w Żorach?

Obecnie istnieją dwie możliwości dokonania zameldowania - wniosek można złożyć w Urzędzie Gminy lub cały proces wykonać przez internet. 

Kto składa wniosek o zameldowanie? 

Dokumenty wymagane do zameldowania można złożyć osobiście lub za pomocą pełnomocnika. Pełnomocnictwa można udzielić wyłącznie na piśmie. Sytuacja wygląda podobnie w przypadku składania wniosku przez internet - w takim wypadku należy udzielić pełnomocnictwa elektronicznego, podpisanego elektronicznie. Istnieje również możliwość przekazania pełnomocnictwa wypisując tzw. Pismo Ogólne na stronie internetowej gov.pl.

Niektóre osoby nie mogą osobiście złożyć wniosku o zameldowanie. Są to:

 • osoby niemające zdolności do czynności prawnych (osoby całkowicie ubezwłasnowolnione, dzieci do 13 lat)
 • osoby mające częściową zdolność do czynności prawnych (osoby częściowo ubezwłasnowolnione, dzieci w wieku od 13 do 18 lat).

W tym przypadku dokumenty musi złożyć rodzic, opiekun prawny lub opiekun faktyczny sprawujący opiekę w miejscu wspólnego pobytu.

Kiedy składać wniosek o zameldowanie?

Dokumenty powinno się składać najpóźniej w 30. dniu od przybycia do miejsca zamieszkania. Wniosek składa się również w sytuacji zamieszkiwania na stałe pod konkretnym adresem.

Gdzie złożyć wniosek o zameldowanie w Żorach? 

Wniosek wraz ze wszystkimi potrzebnymi dokumentami składa się w urzędzie w Żorach.

Ile kosztuje zameldowanie?

Usługa zameldowania jest bezpłatna. Opłatę uiszcza się w przypadku wydania zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy - wynosi ona 17 zł. Dodatkowe koszty ponosi się również za wydanie kolejnego zaświadczenia wydanego po zameldowaniu, np. w sytuacji zgubienia poprzedniego. Wtedy również płaci się 17 zł. 


Wniosek o zameldowanie

Jakie dokumenty należy złożyć? 

Meldunek w Urzędzie Gminy

Jeśli osoba składająca wniosek jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi przygotować jeden z następujących dokumentów, który to potwierdzi:

 • umowę cywilnoprawną, na przykład umowa najmu,
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
 • decyzję administracyjną,
 • orzeczenie sądu,

Jeżeli składający wniosek nie jest właścicielem i nie ma tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi przynieść dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu. 

W obu powyższych przypadkach konieczne jest dostarczenie formularza zgłoszenia pobytu stałego lub formularza zgłoszenia pobytu czasowego - można go pobrać i wypełnić w domu lub w urzędzie gminy. Istneje możliwość poproszenia urzędnika o wydrukowanie wypełnionego formularza z systemu. Konieczne będzie również okazanie dowodu tożsamości - dowodu osobistego lub paszportu. 

Meldunek za pośrednictwem internetu

W przypadku składania wniosku przez internet należy przygotować login z hasłem do profilu zaufanego i telefon komórkowy lub dane do innego sposobu logowania na profil zaufany. Jeżeli składający jest obywatelem polskim, do logowania może użyć e-dowodu.

Jeżeli osoba składająca wniosek jest właścicielem lub ma inny tytuł prawny do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza jeden z następujących dokumentów elektronicznych, który to potwierdzi:

 • umowę cywilnoprawną, na przykład umowa najmu,
 • odpis z księgi wieczystej albo wyciąg z działów I i II księgi wieczystej,
 • decyzję administracyjną,
 • orzeczenie sądu,

Jeżeli zaś osoba składająca wniosek nie jest właścicielem i nie ma też innego tytułu prawnego do mieszkania, w którym chce się zameldować, musi dołączyć do formularza w formie dokumentu elektronicznego:

 • oświadczenie właściciela lub innego podmiotu, który ma tytuł prawny do mieszkania, potwierdzające twój pobyt w lokalu,
 • dokument, który potwierdza tytuł prawny do mieszkania właściciela lub innego podmiotu.

W sytuacji, kiedy nie ma możliwości otrzymania dokumentów elektronicznych, dopuszczane są również ich odwzorowania cyfrowe, czyli na przykład skany. 

Krok po kroku - jak zameldować się przez internet?

Na początku warto przygotować wszystkie potrzebne dokumenty, których wykaz znajduje się wyżej. 

 1. Należy kliknąć przycisk Zamelduj się na stronie gov.pl.
 2. System przeniesie składającego wniosek na stronę profilu zaufanego, gdzie konieczne będzie zalogowanie się.
 3. Po zalogowaniu następuje przeniesienie z powrotem na platformę ePUAP.
 4. Następnie należy wybrać rodzaj pobytu, na jaki chce się dokonać zameldowania.
 5. Osoba składająca wniosek musi zaznaczyć, kogo chce zameldować.
 6. Poźniej należy załączyć odpowiednie dokumenty.
 7. Pozostaje wypełnić pozostałe pola z danymi osobowymi i adresem zameldowania. W tym miejscu można wymeldować się z pobytu czasowego, jeżeli składający wniosek melduje się na pobyt stały. Działa to również w drugą stronę - można wymeldować się z pobytu stałego, jednocześnie meldując się na pobyt czasowy.
 8. Jeśli składający wniosek zaznaczy, że chce otrzymać zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt czasowy, należy dołączyć dokument, który potwierdzi płatność za to zaświadczenie. Konieczne będzie zaznaczenie, w jaki sposób zaświadczenie ma być dostarczone: pocztą, osobiście czy elektronicznie na ePUAP.
 9. Na końcu należy podpisać wniosek elektonicznie - warto jednak najpierw upewnić się, że wszystkie dane we wniosku się zgadzają. Potwierdzenie złożenia wniosku zostanie przesłane na skrzynkę ePUAP. 

Jak długo trzeba czekać na rozpatrzenie wniosku?

Złożenie wniosku w urzędzie

Urzędnik zamelduje składającego wniosek od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wydaje zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli meldowano się na pobyt czasowy i chce się otrzymać zaświadczenie, należy powiedzieć o tym urzędnikowi.

Sytuacja wygląda inaczej, w sytuacji wszczęcia przez urzędnika postępowania administracyjnego. Wtedy czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy - zależy to głównie od stopnia skomplikowania sprawy, w której wszczęto postępowanie. 

Złożenie wniosku przez internet

Jeżeli osoba ubiegająca się o zameldowanie dołączyła do formularza wszystkie potrzebne dokumenty, urzędnik zamelduje ją od razu po otrzymaniu zgłoszenia. Sytuacja może wyglądać inaczej w sytuacji dołączenia odwzorowań cyfrowych - urzędnik ma prawo poprosić o ich oryginały i dopiero po rozwianiu wątpliwości składający wniosek zostanie zameldowany.

W razie nie dołączenia tytułu prawnego do lokalu lub oświadczenia właściciela i jego tytułu prawnego do lokalu (lub ich skanów), nadal można wysłać zgłoszenie - wtedy jednak gmina przeprowadzi postępowanie administracyjne i dopiero po nim wyda decyzję administracyjną o zameldowaniu bądź go odmówi. Wtedy czas oczekiwania może wydłużyć się nawet do 2 miesięcy, tak jak w przypadku składania wniosku w urzędzie gminy. 

Po zameldowaniu na pobyt stały urzędnik wydaje zaświadczenie o zameldowaniu. Jeśli wnioskujący się na pobyt czasowy i chce otrzymać zaświadczenie, powinien zaznaczyć odpowiednią opcję podczas wypełniania formularza. 

Dodatkowym udogodnieniem jest możliwość sprawdzenia, czy urzędnik już dokonał zameldowania. Szczegółową instrukcję postępowania można znaleźć na stronie gov.pl


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - zameldowanie w Żorach?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu E-mail / www
Urząd Miasta w Żorach al. Wojska Polskiego 25
44-240 Żory
+48324348200 
Urząd Miasta w Żorach ul. Rynek 9
44-240 Żory
32 43 48 100 

Wyślij dokument przez internet - zameldowanie

gov.pl
Serwis Rzeczypospolitej Polskiej.