Wniosek o wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

Aktualizacja: 22 listopada 2021

Do posiadanego prawa jazdy można dopisać posiadanie kwalifikacji zawodowej. Gdzie złożyć wniosek? Jakie opłaty należy uiścić i ile czeka się na nowy dokument? Odpowiedzi na te pytania znajdują się w poniższej instrukcji.

Gdzie złożyć wniosek o wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej? 

Wniosek o wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej należy złożyć w wydziale komunikacji urzędu miasta, gminy, starostwa powiatowego lub urzędu dzielnicy (w przypadku Warszawy) 

Wniosek można złożyć na 2 sposoby:

Ile kosztuje wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej? 

Za dokonanie wpisu potwierdzającego posiadanie kwalifikacji zawodowej należy uiścić opłatę w wysokości 100,50 złotych. Dodatkowe koszty można ponieść w ramach przekazania komuś pełnomocnictwa – wtedy wnioskujący musi zapłacić dodatkowe 17 złotych. Z opłaty zwolnione są pełnomocnictwa udzielane: małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.

Opłatę można uiścić:

 • w kasie urzędu
 • przelewem bankowym na konto urzędu
 • przekazem pocztowym 

Opłatę można wnieść najpóźniej w dzień składania wniosku!


Wniosek o wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej    

Jakie dokumenty należy przygotować? 

Przed wizytą w urzędzie warto przygotować następujące dokumenty:

 • Wypełniony formularz wniosku.
 • Dowód wniesienia (uiszczenia) opłaty.
 • Aktualne zdjęcie – wykonane nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
 • Skan podpisu - w przypadku składania wniosku w postaci elektronicznej.
 • Dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości (do wglądu) --> W sytuacji składania wniosku w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem zaufanym, dostarczenie dokumentu tożsamości do wglądu nie jest wymagane.
 • Dwustronna kserokopia posiadanego prawa jazdy.
 • Kopia świadectwa kwalifikacji zawodowej potwierdzającego ukończenie kwalifikacji wstępnej, kwalifikacji wstępnej przyspieszonej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej, kwalifikacji wstępnej uzupełniającej przyspieszonej, szkolenia okresowego albo karty kwalifikacji kierowcy wydanej w państwie członkowskim Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym.
 • Kopia orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kopia orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy.
 • Kserokopię karty pobytu, wizy pobytowej lub innego dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – w przypadku składania wniosku przez cudzoziemca.

Jakie powinno być zdjęcie dołączone do wniosku?

Oto kryteria, które powinna spełniać dołączona do wniosku fotografia:

 • kolorowa,
 • aktualna ( fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku),
 • wyraźna,
 • ostra,
 • wykonana na jednolitym jasnym tle,
 • w wymiarach: 35 x 45 mm,
 • powinna odwzorowywać naturalny kolor skóry,
 • powinna obejmować wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazywać wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy (chyba że nakrycie głowy jest związane z religią, wtedy jest ono dopuszczalne) i okularów z ciemnymi szkłami (dopuszczalne u osób noszących je ze względów medycznych), patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami

Jak złożyć wniosek w urzędzie? 

 1. Na początku należy wydrukować i poprawnie wypełnić wniosek.
 2. Następnie wniosek wraz z potrzebnymi dokumentami dostarczamy do wybranego urzędu. 
 3. Jeżeli w dostarczonych dokumentach urzędnik wykryje braki, wnioskujący zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie nie krótszym niż 7 dni. 
 4. W przypadku braku dokumentów do uzupełnienia, pozostaje czekać na informację z urzędu o gotowym dokumencie do odbioru.

Jak złożyć wniosek przez internet?

 1. Należy wejść na swoją skrzynkę PeUP oraz poprawnie wypełnić wniosek
 2. Następnie trzeba podpisać dokument kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym.
 3. Ostatnim krokiem jest dodanie odpowiednich załączników i wysłanie wniosku drogą elektroniczną. 
 4. W przypadku braków w dostarczonych dokumentach, wnioskujący zostanie o tym poinformowany drogą elektroniczną i poproszony o uzupełnienie braków w terminie 7 dni od wysłania formularza.
 5. Ostatnim krokiem jest czekanie na informację z urzędu o możliwości odbioru gotowego dokumentu. 

Kiedy można odebrać gotowy dokument?

W przypadku złożenia kompletnego wniosku, prawo jazdy wydaje się niezwłocznie. W sprawach wymagających postępowania wyjaśniającego w terminie do 30 dni, a w sprawach szczególnie skomplikowanych do dwóch miesięcy.

O tym, w jaki sposób zostanie odebrane prawo jazdy, decyduje wnioskujący przy wypełnianiu formularza. Dokument można odebrać:


Kto przyjmuje dokumenty dot. sprawy - wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej w Twojej miejscowości?

Nie widzisz swojej miejscowości? Sprawdź pełną listę i wybierz miejscowość odpowiednią dla siebie

Pobierz dokument dot. sprawy - wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

Wniosek o wpis potwierdzający posiadanie kwalifikacji zawodowej

Pobierz dokument