Zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru Sanepid - wniosek DOC 2022

Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładku do rejestru sanepid

Czym jest Państwowa inspekcja sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna (PIS) to wyspecjalizowana instytucja państwowa, która wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia publicznego. Sprawuje główny nadzór nad warunkami higieny w różnych dziedzinach życia, m.in. w zakładach produkcyjnych, restauracjach etc. Organ ten gromadzi dane epidemiologiczne na temat chorób, w tym także schorzeń zawodowych.

PIS podlega ministrowi właściwemu do spraw zdrowia, a na jej czele stoi Główny Inspektor Sanitarny.

Czym zajmuje się Państwowa inspekcja sanitarna

Państwowa Inspekcja Sanitarna została powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez:

 • sprawowanie nadzoru nad warunkami:

  • higieny środowiska;

  • higieny pracy w zakładach pracy;

  • higieny radiacyjnej;

  • higieny procesów nauczania i wychowania;

  • higieny wypoczynku i rekreacji;

  • zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku;

  • higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne;

 • zapobieganie powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych;

 • sprawowanie zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego;

 • prowadzenie działalności oświatowo-zdrowotnej;

 • uzgadnianie projektów wojewódzkich i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz warunków zabudowy i zagospodarowania terenu inwestycji,

a także wskazań lokalizacyjnych i lokalizacji autostrad pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych;

 • uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych

 • i zdrowotnych dotyczących:

  • budowy oraz zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych,

  • statków morskich, żeglugi śródlądowej i powietrznych.

 • inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w dziedzinie zapobiegania negatywnym wpływom czynników i zjawisk fizycznych, chemicznych i biologicznych na zdrowie ludzi.

Główny inspektorat sanitarny

To centralny urząd administracji rządowej, znajdujący się w Warszawie. Kieruje nim Główny Inspektor Sanitarny, powoływany przez premiera na wniosek ministra zdrowia. Do zadań urzędu należy przede wszystkim kierowanie Państwową Inspekcją Sanitarną, a także inicjowanie i nadzorowanie czynności administracji rządowej zmierzających do ochrony zdrowia publicznego. Nadzoruje, koordynuje, a także wytycza kierunki działania organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

W przypadku zagrożenia bezpieczeństwa, GIS ma prawo wydawać polecenia innym organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a także kontrolować ich działania. Aby było to możliwe, Główny Inspektor Sanitarny musi powiadomić o tym fakcie starostę lub wojewodę, właściwego dla konkretnego organu.

Wpis zakładu do rejestru Sanepid

Wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających kontroli sanitarnej

Chcąc prowadzić działalność na rynku spożywczym, należy pamiętać o wpisaniu swojej firmy do specjalnego rejestru zakładów, które podlegają urzędowej kontroli Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zakłady zajmujące się recyklingiem i odzyskiem odpadów, muszą dodatkowo dokonać wpisu do rejestru BDO.

Kto musi zarejestrować swoją firmę w rejestrze zakładów?

Inspekcji sanitarnej podlegają wszystkie zakłady, w których wytwarza się żywność.

Obowiązek zgłoszenia firmy do stacji sanitarno-epidemiologicznej mają przedsiębiorcy i rolnicy, którzy:

 • wytwarzają i sprzedają żywność pochodzenia niezwierzęcego,

 • sprzedają produkty od zwierząt, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej,

 • sprzedają lub produkują żywność, która ma zarazem środki spożywcze roślinne i produkty odzwierzęce,

 • zajmują się materiałami i wyrobami przeznaczonymi do kontaktu z żywnością, w tym recyklingiem.

Niektóre rodzaje działalności nie wymagają przeprowadzania kontroli sanitarnej przy składaniu wniosku - wówczas wystarczy złożyć tylko stosowny dokument o wpis do rejestru.

Dotyczy to:

 • produkcji i sprzedaży małej ilości plonów rolnych na targu lub w lokalnym sklepie (dostawy bezpośrednie),

 • automatów do sprzedaży żywności,

 • zaplecza mobilnego (np. food truck) lub czasowego (np. namiot gastronomiczny, w którym można wytwarzać żywność lub nią handlować) – tylko jeśli przedsiębiorca ma pozwolenie wydane w innym kraju UE,

 • gospodarstw agroturystycznych,

 • produkcji win gronowych z własnych upraw (nie więcej niż 1000 hektolitrów w ciągu roku),

 • aptek, punktów aptecznych oraz hurtowni farmaceutycznych,

 • sklepów zielarskich,

 • handlu detalicznego artykułów niebędących żywnością i obrotu żywnością zapakowaną, z długą datą przydatności do spożycia,

 • produkcji gazów technicznych,

 • sprzedaży żywności przez Internet, w formie wysyłkowej,

 • materiałów i wyrobów, które mają kontakt z żywnością, w tym recyklingu,

 • uprawy roślin, chowu i hodowli zwierząt dla zbóż, owoców i warzyw, mleka, miodu, jaj etc.,

 • łowiectwa, rybołówstwa, zbierania runa leśnego.

Uwaga! Jeżeli prowadzona działalność wymaga przejścia inspekcji sanitarnej, wówczas należy złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru.

Kiedy należy złożyć wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów?

Warto pamiętać, że zakład powinien znaleźć się w rejestrze, zanim wnioskujący rozpocznie działalność. Z tego powodu zaleca się, aby wniosek w tej sprawie złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Ile kosztuje wpisanie zakładu do rejestru zakładów?

Ile kosztuje wpisanie zakładu do rejestru zakładów?

Usługa jest bezpłatna. Dodatkowe koszty mogą pojawić się jedynie w sytuacji, gdy wnioskujący zdecyduje się na udzielenie pełnomocnictwa - wówczas należy zapłacić 17 złotych, o ile wyznaczony pełnomocnik nie należy do rodziny wnioskującego.

Zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów przez Państwową Inspekcję Sanitarną

Niektóre rodzaje działalności wymagają nie tylko wpisu do rejestru zakładów podlegających kontroli sanepidu, lecz również konieczne jest ich zatwierdzenie. Obowiązuje to przedsiębiorców produkujących żywność lub chcących prowadzić bar czy kawiarnię.

Kto powinien starać się o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów?

Istnieje grupa przedsiębiorców, którzy muszą zatwierdzić i wpisać swój zakład do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli żywności Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Są to:

 • producenci lub sprzedawcy żywności, niepochodzącej od zwierząt,

 • sprzedawcy produktów pochodzenia zwierzęcego, które nie podlegają kontroli weterynaryjnej,

 • producenci lub sprzedawcy żywności, która zawiera zarówno środki spożywcze niezwierzęce, jak i produkty zwierzęce.

Kiedy złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów?

Wniosek w tej sprawie należy złożyć co najmniej 14 dni przed planowanym rozpoczęciem działalności.

Ile kosztuje zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów?

Usługa będzie bezpłatna, jeżeli podczas kontroli sanepidu urzędnicy nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości. Jeżeli takowe się pojawią, wówczas wnioskujący będzie zmuszony zapłacić:

 • 52 złote – za rozpoczęcie kontroli,

 • 17 złotych – za każdą rozpoczętą godzinę jej trwania.

Najniższa możliwa opłata w tej sytuacji wyniesie 69 złotych. Niestety, kolejna wizyta urzędników również będzie musiała zostać opłacona.


Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów

Gdzie i jak złożyć wniosek?

Dokumenty można obecnie złożyć na trzy sposoby:

 • osobiście, w powiatowych oraz granicznych stacjach sanitarno-epidemiologicznych,

 • listownie, na adres stacji sanitarno-epidemiologicznej w okolicy,

 • przez Internet, za pośrednictwem platformy biznes.gov.pl.

Rekomenduje się, aby przed złożeniem wniosku zadzwonić do stacji sanitarno-epidemiologicznej i upewnić się, czy graniczny bądź powiatowy inspektor sanitarny jest właściwy do rozpatrzenia danej sprawy.

Wymagane dokumenty do wpisu zakładu do rejestru

Wymagane dokumenty

Aby załatwić sprawę, należy dostarczyć do stacji sanitarno-epidemiologicznej następujące dokumenty:

 • Wniosek o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów państwowej inspekcji sanitarnej,

 • Wykaz urządzeń dystrybucyjnych do sprzedaży żywności – obowiązkiem każdego przedsiębiorcy jest prowadzenie takowego wykazu. Jego aktualizacji powinno się dokonywać co najmniej 2 razy w roku lub na żądanie urzędu. Należy w nim umieścić typ urządzenia, rok produkcji, nazwę producenta i datę uruchomienia.

Uwaga! Jeżeli w złożonym wniosku pojawią się braki lub pomyłki, urząd wezwie wnioskującego do ich poprawienia. Czas na uzupełnienie braków wynosi co najmniej 7 dni.

Do załatwienia sprawy konieczne jest również posiadanie numeru identyfikacyjnego w ewidencji gospodarstw rolnych (jeżeli działalność polega na dostawach bezpośrednich) oraz wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Na rozpatrzenie wniosku czeka się około 14 dni. Otrzymamy wówczas zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Sanepidu.

Wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów

Gdzie złożyć wniosek o wpis do rejestru?

Jak i gdzie złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów?

Dokumenty w tej sprawie można złożyć na 3 sposoby:

 • osobiście, podczas wizyty w powiatowej lub granicznej stacji sanitarno-epidemiologicznej odpowiedniej ze względu na siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności,

 • listownie,

 • przez Internet, za pośrednictwem usługi biznes.gov.pl.

W przypadku obiektów lub urządzeń ruchomych np. przyczep gastronomicznych, food trucków i tymczasowych (kiosków i pawilonów ulicznych) za rejestrację oraz zatwierdzanie odpowiada inspektor, odpowiedni ze względu na:

 • siedzibę zakładu lub miejsce prowadzenia działalności przez zakład – dotyczy obiektów lub urządzeń ruchomych,

 • miejsce prowadzenia działalności – dotyczy obiektów i urządzeń tymczasowych.

Uwaga! Do załatwienia sprawy online, konieczne jest posiadanie Profilu Zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.

Wymagane dokumenty

W przypadku tej sprawy, jedynym wymaganym dokumentem jest wniosek o zatwierdzenie zakładu i wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Przed jego złożeniem, warto upewnić się, czy wnioskujący uzyskał już wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub do Krajowego Rejestru Sądowego.

Uwaga! Jeżeli we wniosku pojawią się braki lub pomyłki, wnioskujący zostanie wezwany do ich poprawienia. Na uzupełnienie wniosku otrzyma co najmniej 7 dni – gdy braki i błędy nie zostaną poprawione, wówczas wniosek nie będzie rozpatrywany.

Jak wygląda kontrola Sanepidu?

Kontrola Sanepidu

Po dostarczeniu wniosku, zakład będzie musiał zostać poddany kontroli. Jeżeli przebiegnie ona pomyślnie, wówczas wnioskujący uzyska zatwierdzenie oraz wpis do rejestru.

Zdarza się jednak, że urzędnicy dopatrzą się pewnych uchybień. Jeżeli zakład spełnia wszystkie wymagania dotyczące warunków i wyposażenia, wówczas otrzymamy warunkowe zatwierdzenie zakładu, ważne przez 3 miesiące. Po usunięciu nieprawidłowości należy ponownie złożyć wniosek o zatwierdzenie zakładu i czekać na wizytę urzędników. Pojawiają się trzy scenariusze:

 • zakład spełnia wszystkie wymagania – wnioskujący otrzymuje zatwierdzenie zakładu i wpis,

 • usunięto część uchybień, jednak nadal zakład nie spełnia wymagań – warunkowe zatwierdzenie zostaje przedłużone o kolejne 3 miesiące. Zatwierdzenie warunkowe nie może trwać dłużej niż 6 miesięcy! Należy ponownie złożyć wniosek o zatwierdzenie i wpis oraz oczekiwać kolejnej kontroli,

 • w zakładzie są poważne nieprawidłowości – urzędnicy nie mogą zatwierdzić zakładu.

Po kontroli otrzymamy decyzję o warunkowym lub zwykłym zatwierdzeniu zakładu, o ile przejdzie ją pozytywnie!

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Ile czeka się na rozpatrzenie wniosku?

Na rozpatrzenie wniosku o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru zakładów czeka się około dwóch tygodni.

Czy można się odwołać od decyzji urzędników?

Od negatywnej decyzji urzędu można się odwołać. Należy złożyć do państwowego powiatowego lub granicznego inspektora sanitarnego wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy. Wnioskujący ma na to 14 dni od dnia otrzymania decyzji.

Uwaga! Istnieje również możliwość zrezygnowania ze składania odwołania od decyzji, w przypadku otrzymania decyzji pozytywnej. Dzięki temu szybciej się ona uprawomocni. W tym celu należy złożyć oświadczenie o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania do urzędu, który wydał decyzję. Wnioskujący ma na to 14 dni od dnia otrzymania zaświadczenia o wpisie do rejestru.

Zobacz także: Zadbaj o bezpieczeństwo pracowników dzięki szkoleniom BHP!


Gdzie złożyć wniosek, druk (dokumenty) dot. sprawy - wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru Sanepid w Twojej miejscowości?

Lista miejscowości

Jak załatwić sprawę wniosek o zatwierdzenie i wpis zakładu do rejestru Sanepid online?

Biznes.gov.pl
Serwis informacyjno-usługowy dla przedsiębiorcy.