Wydział Komunikacji we Wrześni

Aktualizacja: 5 maja 2021


Gdzie znajduje się Wydział Komunikacji we Wrześni?

Nazwa instytucji Adres Numer telefonu
Starostwo Powiatowe w Wrześni ul. Chopina 10
62 – 300 Września
+48616404401

Zobacz jakie sprawy załatwisz w instytucji Starostwo Powiatowe w Wrześni


Informacje o instytucji Wydział Komunikacji we Wrześni


Wydział Komunikacji jest jedną z komórek organizacyjnych Urzędu Miasta we Wrześni. Zajmuje się załatwianiem spraw związanych z rejestracją pojazdów, wydawaniem i zatrzymywaniem dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdem, udzielaniem licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego, wydawaniem zezwoleń i zaświadczeń na wykonywanie przewozów, zarządzaniem ruchem na drogach powiatowych i gminnych oraz wieloma innymi sprawami związanymi z komunikacją i transportem. Dowiedz się, jakie sprawy możesz załatwić w Wydziale Komunikacji we Wrześni.

Czym zajmuje się Wydział Komunikacji we Wrześni?

Zadania Wydziału Komunikacji we Wrześni można podzielić na kilka kategorii.

Działania w zakresie ewidencji pojazdów

 • Rejestracja pojazdów 
 • Rejestracja czasowa pojazdów w celu wykonania badań technicznych
 • Przyjmowanie i analiza wniosków o rejestrację
 • Przyjmowanie zawiadomień o zbyciu pojazdów
 • Wprowadzanie danych do systemu elektronicznego
 • Drukowanie i wydawanie pozwoleń czasowych
 • Zamawianie i wydawanie znaków legalizacyjnych
 • Zamawianie i wydawanie nalepek kontrolnych
 • Zamawianie, legalizacja i wydawanie tablic rejestracyjnych
 • Składanie zamówień na personalizację dowodów rejestracyjnych i kart pojazdów
 • Wysyłanie zawiadomień i potwierdzanie danych o pojazdach
 • Wysyłanie zapytań do Systemu Informacyjnego Schengen
 • Pobieranie opłat za czynności rejestracyjne
 • Naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz przekazywanie jej do ministerstwa
 • Tworzenie papierowych teczek akt pojazdów i ich archiwizacja
 • Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków o wtórniki dokumentów rejestracyjnych, ich zamawianie, odbiór i wydawanie wnioskodawcom
 • Dokonywanie stosownych adnotacji w dowodach rejestracyjnych i kartach pojazdów wraz z aktualizacją elektronicznej bazy danych (hak, gaz, taxi, współwłasność, „L”, VAT)
 • Kierowanie pojazdów na dodatkowe badania techniczne.
 • Deponowanie i wydawanie zatrzymanych dowodów rejestracyjnych przez policję
 • Nadawanie i kierowanie na nabicie nowych cech identyfikacyjnych i tabliczek znamionowych zastępczych pojazdów
 • Przyjmowanie wniosków o czasowe wycofywanie pojazdów z ruchu, naliczanie i pobieranie stosownych opłat, wydawanie odpowiednich decyzji, przywracanie pojazdów do ruchu
 • Przyjmowanie wniosków o wycofanie pojazdów z ruchu w związku z ich likwidacją na stacjach demontażu, kradzieżą, trwałą utratą, wywozem bądź potwierdzonym pozostawieniem za granicą oraz wydawanie stosownych decyzji
 • Wyrejestrowywanie pojazdów z urzędu w związku z powiadomieniem o ich likwidacji na stacjach demontażu
 • Odmowa rejestracji pojazdów, które nie spełniają ustawowych wymogów
 • Sporządzanie sprawozdań i współpraca z różnymi instytucjami (sądy, prokuratura, policja, straż miejska, urzędy gmin, powiaty, urzędy skarbowe, urzędy celne, komornicy, Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny, stacje diagnostyczne, stacje demontażu, ITS, ośrodki rzeczoznawców, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych – Biuro Administracyjno-Finansowe, Centralny Ośrodek Informatyki itp.)
 • Skanowanie dokumentacji związanej z rejestracją pojazdów
 • Archiwizacja akt

Działania w zakresie ewidencji kierowców

 • Wydawanie uprawnień do kierowania pojazdami (prawa jazdy i międzynarodowego prawa jazdy) 
 • Zakładanie profili kandydatów na kierowców (PKK)
 • Przyjmowanie i analiza wniosków i akt po egzaminie oraz nadesłanych z innych urzędów i z zagranicy
 • Wprowadzanie danych do systemu elektronicznego
 • Składanie zamówień na personalizację praw jazdy
 • Drukowanie i wydawanie praw jazdy międzynarodowych
 • Wydawanie decyzji o uzyskanych uprawnieniach do kierowania pojazdami
 • Przyjmowanie żądań akt z innych urzędów i ich wysyłka
 • Naliczanie i pobieranie opłat za czynności związane z wydawaniem uprawnień do kierowania pojazdami
 • Naliczanie i pobieranie opłaty ewidencyjnej oraz jej przekazywanie do ministerstwa
 • Odbiór spersonalizowanych dokumentów oraz ich wydawanie wnioskodawcom
 • Tworzenie papierowych teczek akt kierowców i ich archiwizacja
 • Deponowanie i wydawanie zatrzymanych uprawnień do kierowania pojazdami wraz z prowadzeniem ewidencji zatrzymanych uprawnień oraz ewidencji osób bez uprawnień, wobec których orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów
 • Kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na badania lekarskie i psychologiczne
 • Kierowanie osób uprawnionych do kierowania pojazdami na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji
 • Kierowanie osób na kursy reedukacyjne
 • Przedłużanie okresów próbnych
 • Wydawanie decyzji o zatrzymaniu bądź zwrocie prawa jazdy
 • Wydawanie decyzji o cofnięciu bądź przywróceniu uprawnień do kierowania pojazdami
 • Sporządzanie sprawozdań oraz współpraca z sądami, organami ścigania, WORD, zespołami opieki zdrowotnej
 • Prowadzenie ewidencji osób bez uprawnień, które uzyskały wynik negatywny na egzaminie państwowym oraz przesyłanie tych akt do WORD na wniosek zainteresowanego
 • Wydawanie zaświadczeń dotyczących posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami
 • Informowanie sądu i policji o wykonaniu środka karnego w stosunku do osób, którym zatrzymano uprawnienia do kierowania pojazdami
 • Ustawowa wymiana praw jazdy
 • Wymiana zagranicznych praw jazdy
 • Ewidencjonowanie osób skierowanych na badania lekarskie i psychologiczne oraz prowadzenie stosownych postępowań w tych sprawach
 • Wydawanie zezwoleń na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi takimi, jak karetka, wóz strażacki itp. 

Działania w zakresie spraw związanych z Ośrodkami Szkolenia Kierowców

Wydział Komunikacji we Wrześni sprawuje nadzór nad Ośrodkami Szkolenia Kierowców. Do jego kompetencji należy:

 • orzyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie zaświadczeń na prowadzenie szkoleń kierowców i instruktorów;
 • prowadzenie nadzoru nad OSK;
 • cofanie jednostce zaświadczeń na prowadzenie szkolenia;
 • dokonywanie wpisów i skreśleń w ewidencji instruktorów;
 • zamawianie, odbiór i wydawanie legitymacji instruktorskich;
 • wydawanie uprawnień dla egzaminatorów na prawa jazdy kat „T”.

Działania w zakresie spraw związanych ze Stacjami Kontroli Pojazdów

To właśnie Wydział Komunikacji we Wrześni realizuje nadzór nad Stacjami Kontroli Pojazdów, w których dokonujemy przeglądu naszych samochodów. Do jego kompetencji należy:

 • przyjmowanie wniosków, analiza, pobieranie opłat i wydawanie zaświadczeń do przeprowadzania badań technicznych;
 • sprawowanie nadzoru nad SKP;
 • przeprowadzanie, co najmniej raz w roku, kontroli SKP;
 • cofanie wydanych upoważnień;
 • przyjmowanie wniosków, analiza i wydawanie uprawnień diagnosty do wykonywania badań technicznych pojazdów;
 • cofanie diagnoście uprawnień do wykonywania badań technicznych.

Działania w zakresie parkingów strzeżonych dla pojazdów usuwanych z drogi

Z pewnością widzieliście kiedyś porzucony przy drodze samochód. Stwarza on zagrożenie dla innych użytkowników ruchu drogowego, dlatego musi zostać usunięty. Tym również zajmuje się Wydział Komunikacji we Wrześni. Do jego kompetencji należy:

 • wyznaczanie podmiotów do prowadzenia parkingów;
 • wyznaczanie podmiotów do usuwania pojazdów z drogi;
 • współpraca w ustalaniu opłat za usuwanie pojazdów z drogi;
 • składanie do sądu wniosków o orzeczenie przepadku na rzecz powiatu pojazdów nieodebranych z parkingu w przepisowym terminie;
 • zlecanie rzeczoznawcom szacunków pojazdów nieodebranych w terminie;
 • wydawanie postanowień i decyzji obciążających, związanych z usuwaniem, przechowywaniem i szacowaniem wartości nieodebranych pojazdów;
 • likwidacja przechowywanych pojazdów (przeprowadzanie licytacji lub przekazywanie pojazdów do stacji demontażu).

Działania w zakresie transportu drogowego

Wydział Komunikacji we Wrześni zajmuje się również nadzorem szeroko rozumianego transportu drogowego. Do jego zadań należy m.in.:

 • przyjmowanie wniosków oraz analizowanie i naliczanie opłat z tytułu wydawania licencji, zezwoleń, zaświadczeń i wypisów;
 • wydawanie i cofanie licencji na transport drogowy towarowy i osobowy pojazdami, które nie są taksówkami;
 • wydawanie i cofanie zezwoleń na przewóz osób;
 • wydawanie i cofanie zaświadczeń na transport krajowy i międzynarodowy na użytek własny;
 • uzgadnianie, opiniowanie i koordynowanie rozkładów jazdy;
 • badanie rynku przewozu osób;
 • przeprowadzanie kontroli działalności transportowej;
 • kontrola regularności funkcjonowania autobusów;
 • uzgadnianie lokalizacji przystanków komunikacji autobusowej;
 • naliczanie opłat i fakturowanie zadań wynikających z utrzymywania przystanków;
 • współpraca z innymi instytucjami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego;
 • ograniczenie obowiązku przewozu ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w przypadku klęski żywiołowej.